Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji-CHRIS organizovala je 6. i 7. avgusta 2005. godine deseti seminar u okviru projekta Mreza Pravne Pomoći CHRIS na temu “Manjine i međunarodni mehanizmi zaštite”. Seminar je organizovan u Negotinu, u sali Press centra Resurs centra Negotin (sedište Odbora za ljudska prava Negotin).

Za razliku od prethodnih osam seminara, ovaj je organizovan za organizacije i pojedince, predstavnike romske i rumunske (vlaške, kako ih nazivaju u Srbiji) nacionalne manjine iz Požarevca, Petrovca, Golupca, V. Gradište, Kladova, Bora, Zaječara i Negotina. Bilo je ukupno 20 učesnika, predstavnika romske i rumunske nacionalne manjine. Seminaru su prisustvovali i predstavnici negotinske kancelarije Mreže CHRIS, Odbor za ljudska prava Negotin (koordinator, asistentkinja koordinatora, pravnica i advokati).

Predavačice Vujić Aleksandra i Madžar Ljilja iz novosadske kancelarije Mreže CHRIS, Vojvođanski centar za ljudska prava, su sa polaznicima tokom dva dana obradile sledeće teme:

Sistem Ujedinjenih nacija i rad Radne grupe za manjine u ženevi

Sistem OEBS-a i Konferencija o ljudskim dimenzijama

Rad u grupi: pisanje Intervencije za podnošenje Radnoj grupi za manjine u ženevi

Prezentacija izračenih Intervencija

Sistem zaštite prava manjina u okviru Saveta Evrope sa posebnim osvrtom na Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina

Državni izveštaji i alternativni izveštaji, mišljenje Savetodavnog komiteta

Rad u grupi: pisanje Alternativnog izveštaja

Evaluacija izračenih delova izveštaja

Materijal za rad:

Međunarodna konvencija o eliminaciji svih oblika rasne diskriminacije, 1965

Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, 1966

Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, 1966

Deklaracija un o pravima pripadnika nacionalnih ili etničkih, verskih i jezičkih manjina, 1992

Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, 1950

Ustavna povelja državne zajednice Srbija i Crna Gora

Ustav republike Srbije

Povelja o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama

Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih ma njina

Vodič za NGO kroz Savet Evrope (u kom se nalazi Okvirna konvencija) i Vodič za UN

Intervencije za Radnu grupu za manjine kao primer

Alternativni izveštaj

Seminar na temu “Manjine i međunarodni mehanizmi zaštite” je organizovan uz finansijsku podršku švedskog Helsinškog Odbora za Ljudska Prava , bazičnog donatora Mreže Odbora CHRIS.