Jedan od najvažnijih programa rada Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji  je program pružanja besplatne pravne pomoći žrtvama kršenja ljudskih prava a naročito u slučajevima torture, diskriminacije,nasilja u porodici, prava na prigovor savesti, trgovine ljudima. Program besplatne pravne pomoći obuhvata sledeće:

Pravno savetovanje – ova aktivnost se sastoji u pružanju informacija i saveta građanima o pravima i obavezama kao i mehanizmima zaštite i ostvarivanja ljudskih prava i sloboda pred nadležnim državnim organima. Aktivnost sprovode pravnici/e CHRIS kancelarija u Nišu, Valjevu, Negotinu, Novom Sadu i  Novom Pazaru .

Zastupanje pred domaćim sudskim organima – pravnici/ce CHRIS kancelarija nakon obavljenog intervjua sa strankom i prikupljanja potrebnih informacija i dokaza obaveštavaju ostale pravnike/ce u Mreži CHRIS u cilju dobijanja saglasnosti za procesuiranje određenog slučaja. Ukoliko  određeni slučaj predstavlja kršenje ljudskih prava u skladu sa pravnom kvalifikacijom Mreže CHRIS (koja je usklađena sa Evropskom konvencijom za zaštitu osnovnih prava i sloboda ) i ukoliko je dobijena saglasnost od svih CHRIS kancelarija, CHRIS kancelarija koja vodi određeni slučaj angažuje jednog od tri advokata – saradnika, koji stranku besplatno zastupa pred sudom ili upravnim organom.

Svaka kancelarija Mreže CHRIS ima svoje pravne zastupnike (tri advokata pri svakoj kancelariji) koji su angažovani za zastupanje osoba čija su ljudska prava ugrožena, pred sudovima i drugim upravnim organima. U ovom trenutku u okviru Mreže CHRIS angažovano je 18 advokata koji čine regionalni advokatski pool Mreže CHRIS, a omogućeno im je da se osim zastupanja, dodatno usavršavaju u oblasti praktične primene Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama i ostalih međunarodnih mehanizama zaštite i ostvarivanja ljudskih prava i sloboda putem seminara koje organizuje Mreža CHRIS i ostale domaće i međunarodne organizacije.

Podršku realizaciji programa besplatne pravne pomoći od samog početka pruža Civil Rights Defenders.

Takođe, od 01.01.2006 podršku realizaciji ovog programa omogućava i Open Society Institute.

 

KONTAKTI PRAVNIKA MREŽE ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA U SRBIJI CHRIS:

CHRIS kancelarija Niš/ Odbor za ljudska prava Niš:
dipl. pravnik Milan Krstev
Tel: +381 18 526 232; 526 234
E-mail: milan.krstev@chris-network.org

CHRIS kancelarija Valjevo/ Odbor za ljudska prava Valjevo:
dipl. pravnik Marija Nikolić
Tel: +381 14 222 333
E-mail: marija.nikolic@chris-network.org

CHRIS kancelarija Negotin/ Odbor za ljudska prava Negotin:
dipl. pravnik Svetlana Stanković
Tel: +381 19 541 955
E-mail: svetlana.stankovic@chris-network.org

CHRIS kancelarija Novi Sad/ Vojvođanski centar za ljudska prava Novi Sad:
dipl. pravnik Ljiljana Galović
Tel: +381 21 472 30 20
E-mail: pravnik.novisad@chris-network.org

CHRIS kancelarija Novi Pazar/ Građanski Forum Novi Pazar:
dipl. pravnik Mersiha Redžović Ugljanin
Tel: +381 20 313 270
E-mail: mersiha.redzovic@chris-network.org