Mreža CHRIS je osnovana 1. septembra 2000. godine kao jedinstveni pokret za zastupanje ljudskih prava u Srbiji, a pre svega, za pružanje besplatne pravne pomoći građanima čija su ljudska prava prekršena. Danas širom Srbije pet članica realizuju programe Mreže: Odbor za ljudska prava Negotin, Građanski Forum Novi Pazar, Odbor za ljudska prava Niš, Odbor za ljudska prava Valjevo i Odbor za ljudska prava Bujanovac.

Programi  koji se trenutno realizuju:

 1. Mreža pravne pomoći CHRIS – Osnovni cilj programa je povećanje pristupa pravdi različitim kategorijama građana Srbije, kao  i sudsko zastupanje u određenim  slučajevima  povrede  ljudskih prava. Kao i u prethodne tri godine glavni fokus je omogućavanje  većeg  pristupa pravdi pripadnika  romske  nacionalne manjine kroz program besplatne besplatne pravne pomoći, posebno u slučaju diskriminacije. Drugi cilj programa je mapiranje  ključnih  problema na nivou politika i mera na lokalnom niovu na osnovu  kojih ćemo kreirati  buduće procese javnog zagovaranja za unapređenje pravnog okvira, a  koje ćemo realizovati u saradnji sa romskim nevladinim organizacijama. Takođe, kroz monitoring implementacije sistema  Alternativnih sankcija  u Republici Srbiji, javni dijalog koji ćemo inicirati  prezentacijom  izveštaja I samim procesom monitoringa, želimo da unapredimo primenu postojećeg prvanog okvira I unapredimo prava osoba u sukobu sa zakonom, kao i da podstaknemo veću primenu  Alternativna sankcija, posbeno alternativnih mera  pritvora.
 1. Zajedno za jednakost – Aktivnostima javnog zastupanja za početak izrade lokalnih akcionih planova, mobilnih jedinica za socijalnu inkluziju Roma i imenovanje koordintora/ki za romska pitanja u lokalnim samoupravama, a kroz organizaciju pet okruglih stolova sa donosiocima odluka, predstavnicima romske zajednice i organizacijama civilnog društva, edukacijom predstavnika lokalnih institucija u pet gradova o diskriminaciji, kao i medijskom promocijom programa u Valjevu, Novom Pazaru, Negotinu, Nišu i Bujanovcu, Mreža CHRIS želi da podstakne povezivanje i uspostavljanja međusobne saradnje ključnih aktera i institucija, i osnaži pet lokalnih zajednica za primenu postojećih politika i mera za smanjenje diskriminacije romske zajednice na lokalnom nivou. Navedeni specifični ciljevi programa su u direktnoj korelaciji sa jednim od ciljeva konkursa: Podsticanje pozitivnog delovanja šire društvene zajednice prema predstavnicima romske populacije u cilju sprečavanja diskriminacije.
 1. Monitoring slučajeva diskriminacije i neravnopravnosti u Srbiji

U periodu 01.07-30.11.2017. godine fokus našeg monitoringa biće diskriminacija Romkinja koje su ujedno i osobe sa invaliditetom, a osnovi diskriminacije: pripadnost etničkoj manjini, diskriminacija po osnovu pola i diskriminacija po osnovu invaliditeta.

 1. Unapređenje profesionnalnih kapaciteta prvanog tima Mreže CHRIS Kad je u pitanju podizanje profesionalnih kapaciteta pravnog tima Mreže CHRIS, pravnici I advokati Mreže CHRIS trenutno prolaze kroz online edukaciju Evropskog programa za obrazovanje pravnika u oblasti ljudskih prava Saveta Evrope – HELP. U toku su dva kursa:
 2. “Prihvatljivost predstavki podnesenih Evropskom sudu za ljudska prava”;
 3. “Vanzavodske sankcije i alternativne mere pritvoru kao jedan od odgovora na prenaseljenost zatvora”, a Mreža CHRIS je focal point ovog programa za Srbiju (http://chris-network.org/2017/05/vanzavodske-sankcije-i-alternativne-mere-pritvoru-kao-jedan-od-odgovora-na-prenaseljenost-zatvora/ ).

Gledajući unazad, Mreža CHRIS sa ponosom navodi neka od dosadašnjih dostignuća:

 • Besplatna pravna pomoć je pružena u 110 slučajeva od 01.01.2004.
 • 106 sudskih postupaka je pokrenuto u ime građana/ki pred domaćim sudovima
 • 28 od podnetih postupaka su domaći sudovi rešili u korist građana/ki
 • 11 predstavki je podneto Evropskom sudu za ljudska prava (ECHR) u ime građana/ki Srbije
 • 2 od podnetih slučajeva, ECHR je okončao nagodbom u korist žrtava: odštete koje je Republika Srbija platila iznose € 3,500 i € 10,000
 • 42 predstavka zbog diskriminacije je u ime građana  podneta Poverenici za zaštitu ravnopravnosti I
 • Kao jedna od članica Koalicije protiv Diskriminacije, Mreža CHRIS se uspešno zalagala za razvoj i usvajanje Zakona o spečacavanju diskriminacije nad licima sa invaliditetom (usvojen aprila 2006.) i Zakona protiv diskriminacije (usvojen 26.03.2009.)
 • 8 godišnjih kampanja Ljudska prava svima su povećale znanja i svest građana/ki o ljudskim pravima
 • 110 učesnika iz cele Srbije je učestvovalo na tri letnje škole od 2000. do 2002. godine gde su produbili osnovna znanja o ljudskim pravima
 • 248 predstavnika različitih lokalnih institucija/organizacija je dodatno obrazovano o antidiskriminacionom zakonodavstvu i relevantnim međunarodnim pravnim standardima u 6 gradova Srbije
 • Pravnicima i advokatima je omogućavano stalno produbljivanje znanja o pravnim standardima; pravnicima i advokatima Mreze CHRIS je od 2003. godine organizovala 27 tematskih seminara, a 2008. godine Mreža CHRIS je organizovala posebnu obuku 29 advokata iz niške Advokatske komore o praktičnim aspektima primene Evropske konvencije pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu
 • Kroz realizaciju projekta “Poštuj različitosti – jednakost za sve” osnažili smo osobe sa invaliditetom za samozastupanje, specifičnim ciljem budžetskog zagovaranja imali pozitivan uticaj na lokalne skupštine da predvide posebne budžetske linije i određene iznose u budžetima za 2012. za uklanjanjanje arhitektonskih barijera na objektima i pristupnim prilazima organa javne vlasti, zdravstva, kulture i obrazovanja, u Nišu , Novom Sadu , Valjevu, Negotinu i Novom Pazaru,
 • Pratili smo kako se poštuju prava manjina u Srbiji; Mreža CHRIS i Vojvođanski centar za ljudska prava su podneli Alternativni izveštaj o primeni Povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Srbiji – juna 2007.; Mreža CHRIS je sačinila i predala Alternativni izveštaj o primeni Okvirne konvencije o zaštiti nacionalnih manjina septembra 2007.; Alternativni izveštaj o primeni Evropske Povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Srbiji zasnovan na drugom ciklusu nadziranja su podneli Vojvođanski centar i Mreža CHRIS juna 2010. godine
 • 17 godina uspešnog partnerstva i umrežavanja
 • Mreža CHRIS je utvrdila zajedničku viziju i načine rada, kao i osnovne procedure u komunikaciji i odlučivanju pri sprovođenju zajedničkih aktivnosti…

U proteklih 17 godina programe Mreže CHRIS realizovalo je devet nevladinih organizacija : Odbor za ljudska prava Negotin , Građanski forum iz Novog Pazara , Odbor za ljudska prava Leskovac , Odbor za ljudska prava Bor , Odbor za ljudska prava Vranje , Odbor za za ljudska prava Niš , Odbor za ljudska prava Valjevo, Vojvođanski centar za ljudska prava  i Odbor za ljudska prava Bujanovac.

Programe Mreže CHRIS podržavaju dva strateška donatora:
Branitelji građanskih prava (Civil Rights Defenders) i Fondacija Otvorenog Društva  (Open Society Foundations).