Četvrtog i petog jula 2019, Specijalizovana veća Kosova (SVK) bila su domaćin 15 nevladinih organizacija sa Kosova i iz Srbije. U zgradi SVK održana je druga po redu radionica sa Sudskom informativnom mrežom (SIM). Ova mreža nevladinih organizacija osnovana je u junu 2018. godine posle višemesečnih konsultacija sa zainteresovanim stranama. Uloga SIM je da radi na izgradnji odnosa sa stanovništvom i nevladinim organizacijama regiona kako bi informisanje o radu SVK bilo tačno i transparentno.

Ovogodišnja radionica organizovana je s ciljem da se oceni napredak koji su Specijalizovana veća postigla na planu komunikacije i približavanja javnosti (program Outreach) na osnovu povratnih informacija i preporuka SIM-a sa prošlogodišnje radionice, kao i da se razmene mišljenja o daljem unapređenju rada u okviru programa Outreach i daju predlozi za buduće aktivnosti.

Predsednica Ekaterina Trendafilova pozdravila je učesnike i još jednom izrazila zahvalnost SIM na dragocenim povratnim informacijama i pomoći ukazanoj SVK u „približavanju stanovništvu na Kosovu i u regionu koje je najviše zainteresovano za rad suda, između ostalog i širenjem tačnih informacija o mandatu i radu suda“.

U ovogodišnjoj radionici učestvovale su sledeće nevladine organizacije: Centar za humanitarno pravo – Kosovo; Centar za humanitarno pravo – Srbija; Evropski centar za pitanja manjina (ECMI) – Kosovo; Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) – Kosovo; Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) – Srbija; YUCOM; AKTIV; Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC); Centar za istraživanje, dokumentaciju i publikacije (CRDP); Integra; Centar za mir i toleranciju (CPT); Forum ZFD – Srbija; Forum ZFD – Kosovo; Romi u akciji; Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS.

Od prošlogodišnjeg sastanka mreže u junu 2018. godine, Specijalizovana veća su u okviru programa Outreach održala preko 30 sastanaka sa predstavnicima građanskog društva širom Kosova, uključujući u Prištini, Obiliću, Gračanici, Gnjilanu, Uroševcu, Štrpcu, Peći, Đakovici, severnoj Mitrovici, Velikoj Hoči i Grabovcu, a njihovi predstavnici sastali su se i sa udruženjima žrtava u Beogradu, Nišu i Kraljevu. SVK su organizovala i okrugli sto sa novinarima na Kosovu o izveštavanju sa budućih suđenja pred SVK, kao i obuku o izveštavanju sa suđenja, u saradnji sa Međunarodnom akademijom nirnberških principa u Nirnbergu.

Aktivnosti SVK na približavanju javnosti na Kosovu finansiraju se zahvaljujući velikodušnoj podršci švajcarske vlade.

#KosovoSpecialChambers #WarCrimeTrials #Serbia #Kosovo