U organizaciji Centra za unapređivanje pravnih studija (CUPS), 7. februara 2007. godine održana je konferencija za štampu Koalicije protiv diskriminacije. Na konferenciji je predstavljen “Izveštaj Koalicije protiv diskriminacije o diskriminaciji u Srbiji”.

Na konferenciji su govorili predstavnici nevladinih organizacija koje čine Koaliciju protiv diskriminacije: mr Saša Gajin – Centar za unapređivanje pravnih studija CUPS, Dragan Popović – Inicijativa mladih za ljudska prava YIHR, Grupa za lezbejska ljudska prava LABRIS – Dragana Vučković, Veliki Mali – Kosana Beker, Odbori za ljudska prava u Srbiji CHRIS – Dragan Đorđević, Udruženje studenata sa hendikepom – Marija Dragović, GAYTEN i Glas razlike.

Konfrenciju za štampu je otvorio svojim uvodnim izlaganjem mr. Saša Gajin, koordinator Koalicije Protiv Diskriminacije:

Princip jednakosti, načelo da su svi ljudi jednaki bez obzira na lična svojstva, u modernim društvima predstavlja više od pravnog standarda- radi se o moralnom imperativu, o tome da danas više nije moguće opravdati obespravljivanje jednih ili privilegovanje drugih zbog toga što oni dele istu rasu, boju kože, nacionalnu pripadnost, etničko poreklo, versko ili političko uverenje, pol, seksualnu opredeljenosti ili drugo lično svojstvo. Ono što je do juče bilo smatrano kao normalno, poželjno i pravno dozvoljeno, sada je u razvijenim pravnim kulturama zakonom zabranjeno, društveno nepoželjno i moralno neprihvatljivo.
Koalicija protiv diksriminacije nastala je upravo sa ciljem da odlučujuće doprinese približavanju naše zemlje ovom civilizacijskom standardu. Koaliciju su uz podršku Švedskog helsinškog komuteta za ljudska prava, osnovale u martu 2005. godine sledeće nevladine organizacije: Centar za unapređivanje pravnih studija, Inicijativa mladih za ljudska prava, Odbori za ljudska prava u Srbiji- CHRIS, VelikiMali iz Pančeva, LABRIS- grupa za lezbejska ljudska prava, GAYTEN LGBT, Udruženje studenata sa hendikepom i Glas razlike. Na prvom sastanku Koalicije definisani su osnovni principi i vrednosti na kojima počiva njen rad:

„Koalicija protiv diskriminacije je formirana da bi informisala javnost o svim slučajevima diksriminacije a posebno mizogenije, rasizma, ksenofobije, homofobije, diskriminacije dece i osoba sa hendikepom u Srbiji, a sve u cilju podržavanja uvođenja i primene antidiskriminacionih zakona u našem pravnom sistemu.

Rad Koalicije protiv diskriminacije se temelji na načelima poštovanja različitosti i razvijanja solidarnosti sa diskriminisanim grupama, nenasilju, otvorenosti rada, nedeljivosti ljudskih prava i principu nehijerarhije ljudskih prava.“
Nepune dve godine nakon formiranja, čini se da su nevladine organizacije-članice Koalicije, samostalno i zajedno sa drugim članicama, efikasno započele sa ostvarivanjem ciljeva radi kojih su se udružile. Na prvom mestu, započeto je sa objavljivanjem informacija o diskriminatorskoj praksi na zajedničkoj internet stranici Koalicije: www.stopdiskriminaciji.org Članice Koalicije se redovno okupljaju i zajednički nastupaju u javnosti. Svaka članica Koalicije razvila je svoj program aktivnosti u cilju borbe protiv diskriminacije- od pružanja usluga pravne pomoći žrtvama diskriminacije, praćenja sprovođenja zakona u oblasti u kojima dolazi do diskriminatorskog postupanja, analiziranja nedostataka domaćeg zakonodavstva, kao i uzroka i posledica diskriminacije u pojedinim oblastima društvenog života, pa do programa obuke za borbu protiv diskriminacije, podizanja pravne svesti građana i vlasti i vođenja kampanje za usvajanje antidiskriminacionih zakona.

Jedan od najvrednijih rezultata Koalicije svakako je usvajanje „Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom“ u aprilu 2006. godine. Ovaj Zakon predstavlja prvi pravi antidiskriminacioni propis u našoj zemlji. Nastao je na temelju Modela zakona protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom radne grupe Centra za unapređivanje pravnih studija iz 2003. godine, teksta čije su usvajanje od državnih organa uporno više godina zahtevale uz invalidske organizacije i same članice Koalicije.

Danas se Koalicija protiv diskriminacije bori za usvajanje opšteg antidiskriminacionog zakona. U junu 2006. godine članice Koalicije su se usaglasile oko pojedinačnih rešenja Modela zakona protiv diskriminacije koji preporučuju Narodnoj skupštini i Vladi Republike Srbije kao osnov budućih zakonskih rešenja. Ovaj tekst Modela zakona protiv diskriminacije dostupan je na internet stranici Koalicije, a krajem 2006. godine je i objavljen u knjizi „Antidiskriminaciono pravo, Vodič“, u izdanju Centra za unapređivanje pravnih studija.

Izveštaj o diskriminaciji u Srbiji koji je pred čitaocima, predstavlja još jedan u nizu zajedničkih poduhvata članica Koalicije. U jedinstvenoj publikaciji ove vrste u zemlji, članice Koalicije predstavljaju saznanja do kojih su došli prateći diksriminatornu praksu, od postupanja državnih organa u sprovođenju zakonskih odredbi o sprečavanju diskriminacije, do fizičkog zlostavljanja Roma ili homoseksualaca od strane pojedinaca na gradskim ulicama. Naša je namera da i u budućnosti nastavimo sa praćenjem pojedinačnih slučajeva diskriminacije, kako bi najširoj javnosti mogli da dokumentujemo ono o čemu gotovo svi koji se bave ljudskim pravima dobro znaju: da je diskriminacija u Srbiji endemska i sistemska pojava sa kojom se valja suočiti usvajanjem novih savremenih zakonskih rešenja, ali i svakodnevnim preduzimanjem konkretnih mera pravne i druge zaštite od diskriminatornog postupanja.

Svoje aktivnosti Koalicija Protiv Diskriminacije realizuje zahvaljujući podršci Swedish Helsinki Committee for Human Rights.