Koalicija protiv diskriminacije koju čine Centar za unapređivanje pravnih studija, Švedski helsinški odbor za ljudska prava, Anti-trafiking centar, Udruženje studenata sa hendikepom, Inicijativa mladih za ljudska prava, Gej-strejt alijansa, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Mreža odbora za ljudska prava CHRIS, Gayten i Inicijativa za inkluziju VelikiMali, izražava zadovoljstvo zbog toga što je Predlog zakona protiv diskriminacije najzad ušao u postupak usvajanja u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Predlog zakona o zabrani diskriminacije izazvao je veliku pažnju javnosti, ali i burnu raspravu među poslanicima Narodne skupštine. Na tekst zakona podneto je, kako smo upoznati, preko 600 amandmana. Prema Poslovniku o radu Narodne skupštine, rasprava o zakonu u pojedinostima vremenski je ograničena tako da je već sada izvesno da većina podnosilaca amandmana neće biti u prilici da ih predstavi na sednici Narodne skupštine.

S obzirom da se radi o tekstu zakona koji je od najvećeg značaja za uživanje prava i sloboda onih koji žive u našem društvu, smatramo da bi u konkretnom slučaju bilo neophodno potrebno da se podneti amandmani predstave narodnim poslanicima. Time bi se omogućilo javnosti Srbije da se neposredno upozna sa idejama na kojima su ovi amandmani zasnovani i otklone nedoumice u pogledu sadržaja pojedinih zakonskih rešenja, kao i sumnja u pogledu demokratičnosti postupka usvajanja zakona. Čini se da bi time takođe i motivi za podnošenje ogromne većine ovih amandmana postali sasvim vidljivi.

Stoga Vas molimo da, u konsultacijama sa predstavnicima svih poslaničkih grupa, postignete dogovor o tome da se omogući duže vreme za raspravu o Predlogu zakona u pojedinostima i tako omogućite predstavljanje podnetih amandmana.