Primena Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i Evropske Povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Srbiji

Rezultati monitoringa i preporuke sa posebnim osvrtom na obrazovanje i učešće manjina u javnom životu

28. novembar 2009. godine, Novi Sad, Skupština  AP Vojvodine

Srbija je preuzela obavezu da na osnovu, Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i Evropske Povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima Saveta Evrope, štiti i promoviše pripadnike i jezike nacionalnih manjina.

Savet Evrope nadgleda primenu obe konvencije i sastavlja svake treće godine (Povelja o jezicima), odnosno svake pete godine (Okvirna konvencija) izveštaje o monitoringu koji sadrže različite preporuke. Preporuke sadržane u prvom Izveštaju o primeni Povelje o jezicima i u drugom Mišljenju o primeni Okvirne konvencije, pozivaju Srbiju da preduzme konkretne mere u cilju poboljšanja političkog, pravnog i praktičnog položaja nacionalnih manjina. Na osnovu oba dokumenta, Komitet ministara Saveta Evrope (47 ministara spoljnih poslova) dodatno je uputio opšte preporuke državi.

Savet Evrope ne može primenjivati preporuke; to mogu učiniti samo država i predstavnici manjina zajedno, putem dijaloga i pažljivog procenjivanja trenutnih potreba. U cilju unapređenje tog procesa, Vojvođanski centar za ljudska prava i Savet Evrope su organizovali Konferenciju “Primena Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u Srbiji – Rezultati monitoringa i preporuke sa posebnim osvrtom na obrazovanje i učešće manjina u javnom životu”, 28. novembra 2009. godine u Novom Sadu, u Skupštini Vojvodine (velika sala).

Preporuke nacionalnih saveta nacionalnih manjina poslužile su za sastavljanje Deklaracije koja je poslata državnim organima, institucijama, nacionalnim i međunarodnim NVO koje se bave pomenutim pitanjima.

Deklaracija Konferencije

Program Konferencije

Učesnici Konfrencije

__________________________________________________________________________________________________________________

Materijal za konferenciju:

Savet Evrope:

Okvirna Konvencija za zaštitu nacionalnih manjina

Informacije o ciklusima podnošenja državnih izveštaja
Informacije o ciklusima podnošenja državnih izveštaja, mišljenja Savetodavnosg komiteta, državnih komentara i Rezolucija Komiteta ministara

Prvi ciklus izveštavanja

Državni izveštaj o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u Srbiji, prvi ciklus izveštavanja

Alternativni izveštaj iz prvog ciklusa izveštavanja

Prvo Mišljenje Savetodavnog komiteta o državnom izveštaju o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u Srbiji

Komentari Srbije u vezi sa Mišljenjem Savetodavnog komiteta

Preporuke Komiteta ministara

Drugi ciklus izveštavanja

Drugi državni izveštaj o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u Srbiji, prvi ciklus izveštavanja

Alternativni izveštaj o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u Vojvodini

Alternativni izveštaj o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u centralnoj Srbiji

Drugo Mišljenje Savetodavnog komiteta o državnom izveštaju o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u Srbiji

Komentari Srbije u vezi sa Mišljenjem Savetodavnog komiteta

Tematski komentari

Komenatar broj 1. Obrazovanje na osnovu Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, usvojen 2. marta 2006. godine

KomKomentar br. 2: Delotvrono učešće pripadnika nacionalnih manjina u kulutrnom, socijalnom i ekonomskom životu i u javnim poslovima, usvojen 27. februara 2008. godineentar br. 2

Evropska povelja o regionalnim i manjinskim jezicima

Prvi ciklus izveštavanja

Informacije o ciklusim podošenja državnih izveštaja, mišljenja Komiteta eksperata, državnih komentara i Rezolucija Komiteta ministara

Državni izveštaj

Izveštaj Komiteta eksperata

Rezolucija Komiteta ministara

Alternativni izveštaj o primeni Povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Srbiji

Deklaracija nevladinih organizacija o Okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih manjina

Preporuke o obrazovanju sa foruma UN o manjinskim pitanjima

__________________________________________________________________________________________________________________
Press:
Blic
Dnevnik
__________________________________________________________________________________________________________________

Kontakt:

Savet Evrope
Sekretarijat Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina
Secretariat of the Framework Convention for the Protection of National Minorities
Directorate General of Human Rights and Legal Affairs (DG-HL)
F – 67075 Strasbourg Cedex
Tel +33 (0) 3 90 21 44 33
Fax +33 (0) 3 90 21 49 18
E-mail: minorities.fcnm@coe.int

Savet Evrope
Sekretarijat Evropske Povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima
Secretariat of the European Charter to Regional or Minority Languages
F-67075 Strasbourg
T +33 3 8841 20 00
F +33 3 8841 278
E-mail: minlang.secretariat@coe.int