Zakon o zabrani diskriminacije, usvojen u martu 2009. godine, postao je ključni domaći propis u oblasti sprečavanja diskriminacije, a njegova puna primena trebalo bi da usledi u 2010. godini. Zakon je ustanovio Poverenika za zaštitu ravnopravnosti kao samostalan i nezavistan organ. Narodna skupština Republike Srbije ima obavezu da izabere Poverenika u roku od šesdeset dana, počevši od 1. januara 2010. godine. Koalicija protiv diskriminacije poziva narodne poslanike da izaberu Gorana Miletića, pravnog savetnika za ljudska prava, za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Imajući u vidu njegov dugogodišnji rad na zaštiti ljudskih i manjinskih prava, a posebno u oblasti zaštite od diskrimiancije, njegove moralne kvalitete, kao i činjenicu da ispunjava zakonom propisane uslove, smatramo da je Goran Miletić kandidat koji može da ispuni zahteve koje sam Zakon stavlja pred Poverenika, ali i očekivanja brojnih korisnika Zakona.
Poverenik za zaštitu ravnopravnosti će imati odlučujuću ulogu u nadziranju primene Zakona i biće ovlašćen da prima i razmatra predstavke građana. Njegova uloga će biti da oceni da li je do diskriminacije došlo u pojedinačnom slučaju, kao i da sprovodi mere zaštite u skladu sa zakonom. Istovremeno, Poverenik će inicirati sprovođenje drugih mera kojima se unapređuje ravnopravnost građana Srbije, kao što će i redovno izveštavati Narodnu skupštinu, druge organe javne vlasti i javnost o slučajevima diskriminacije.
Smatramo da je Goran Miletić svojim dosadašnjim radom u oblasti manjinskih prava i borbe protiv diskriminacije pokazao stručnost u radu i posvećenost zalaganju za jednakost svih građana Srbije. Njegov rad je uključivao izveštavanje o pravima svih manjinskih grupa u Srbiji, zastupanje žrtava diskriminacije, edukaciju državnih službenika, predstavnika medija i civilnog društva o sprečavanju diskriminacije, uporednopravnim rešenjima u ovoj oblasti, praksi u državama regiona i Evropske Unije, kao i načinima primene antidiskriminacionih standarda Saveta Evrope.
U svom radu Goran Miletić je učestvovao u postupku izrade i u javnoj raspravi o Zakonu protiv diskriminacije iz 2009, kao i Zakonu o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom iz 2006, kao i u procesima javnih rasprava o antidiskriminacionim zakonima u Bosni i Hercegovini, Moldaviji, Crnoj Gori i Makedoniji.
Zbog važnosti institucije Poverenika za primenu samog Zakona, smatramo da je potrebno da se izbor Poverenika izvrši do 1. marta 2010. godine odnosno u zakonskom roku. Izražavajući punu podršku Goranu Miletiću kao kandidatu za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, pozivamo narodne poslanike da podrže ovaj predllog.
Koaliciju protiv diskriminacije čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Gej-Strejt Alijansa, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Anti-trafiking centar, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS Network), Udruženje studenata sa hendikepom, Inicijativa za inkluziju „VelikiMali“ i Gayten LGBT.

Ukoliko Vaša organizacija želi da se pridruži podršci, molimo Vas da se javite e-mailom na potpisi@cups.rs  do 17:00, 9.2.2010. Primljena je podrška sledećih organizacija:

 1. Anti-trafiking centar
 2. Asocijacija DUGA
 3. Beogradski centar za ljudska prava
 4. CedeumIdea
 5. Centar modernih veština
 6. Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije
 7. Centar za evroatlanske studije
 8. Centar za integraciju mladih
 9. Centar za kulturnu dekontaminaciju
 10. Centar za razvoj civilnih resursa – Niš
 11. Centar za unapređivanje pravnih studija
 12. CHRIS: Građanski forum Novi Pazar
 13. CHRIS: Odbor za ljudska prava Negotin
 14. CHRIS: Odbor za ljudska prava Niš
 15. CHRIS: Odbor za ljudska prava Valjevo
 16. CHRIS: Odbor za ljudska prava Vranje
 17. CHRIS: Vojvođanski centar za ljudska prava
 18. Civilni resurs centar Bujanovac
 19. Fond za humanitarno pravo
 20. Fond za otvoreno društvo
 21. Gay-Straight Alijansa
 22. Gayten LGBT
 23. GLIC – Gej lezbejski info centar
 24. Građanske inicijative
 25. Građanski centar Kragujevac
 26. Helsinški odbor za ljudska prava
 27. Inicijativa mladih za ljudska prava
 28. Inicijativa za inkluziju “VelikiMali”
 29. Inicijativa za integraciju Vranje
 30. IZ KRUGA
 31. Kolektiv, nezavisna umetnička asocijacija
 32. Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava
 33. LINET
 34. Mladi istraživači Srbije
 35. Moderno društvo Bujanovac
 36. Narodni parlament Leskovac
 37. Odbor za Ljudska Prava, Bujanovac
 38. Omladinski forum za edukaciju Roma
 39. Organizacija za razvoj i demokratiju, Bujanovac
 40. Pokret Balkana
 41. Praxis
 42. Queeria – Centar za promociju kulture nenasilja i različitosti
 43. Regionalni centar za manjine
 44. Resurs centar Beograd
 45. Resurs centar Čukarica
 46. Resurs centar Stari Grad
 47. Romski centar za demokratiju
 48. Romski Kulturni Centar Vranjska Banja
 49. SPY – siguran puls mladih
 50. Taboo, grupa za afirmaciju različitosti, Zrenjanin
 51. Udruženje likovnih stvaralaca Šapca
 52. Udruženje studenata sa hendikepom
 53. Udruženje za saradnju i posredovanje MOST
 54. UNDP
 55. United Balkan
 56. Vojvođanski centar za ljudska prava, Novi Sad
 57. Vojvođanski građanski centar
 58. Žene u crnom
 59. Žene za mir, Leskovac