Povodom 10 godina postojanja i rada Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS, pored izjave o našim dostignućima od 2000. do 2010. godine pogledajte i septembarski E-Bilten o aktivnostima i rezultatima Mreže u prvoj polovini 2010. godine.

Mreža CHRIS je osnovana 1. septembra 2000. godine kao jedinstveni pokret za zastupanje ljudskih prava u Srbiji, a pre svega, za pružanje besplatne pravne pomoći građanima čija su ljudska prava prekršena. Danas širom Srbije pet članica realizuju programe Mreže: Odbor za ljudska prava Negotin, Građanski Forum Novi Pazar, Odbor za ljudska prava Niš, Odbor za ljudska prava Valjevo i Vojvođanski Centar za ljudska prava Novi Sad.

MREŽA CHRIS pruža direktnu besplatnu pravnu pomoć građanima, analizira postojeće podatke i nadzire specifične slučajeve nepoštovanja ljudskih prava u cilju izmenu i dopune postojećih zakonskih i podzakonskih propisa u saradnji sa domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama na teritoriji Srbije.

Vizija koju Mreža deli je osnaženo građansko društvo i unapređena građanska i institucionalna svest o pitanjima osnovnih ljudskih prava kao garant zaštite i ostvarenja ljudskih prava u Srbiji. Mreža CHRIS teži da ostvari ovu viziju sprovođenjem aktivnosti u sledećim oblastima:

Vladavina prava:

* poboljšati pridržavanje obavezama u pogledu ljudskih prava i povećati odgovornost nadležnih,

* povećati mogućnosti da građani dobiju pravnu pomoć.

Ne-diskriminacija:

* poboljšati zakonodavne i ostale mehanizme za zaštitu od diskriminacije,

* poboljšati sredstva za izražavanje manjina i drugih diskriminisanih grupa.

Programe Mreže CHRIS podržavaju dva strateška donatora:

Branitelji građanskih prava (Civil Rights Defenders) i Institut otvorenog društva (Open Society Institute).

Gledajući unazad, Mreža CHRIS sa ponosom navodi svoja dostignuća:

* Besplatna pravna pomoć je pružen u 5635 slučajeva od 01.01.2004.

* 75 postupaka je pokrenuto u ime građana/ki pred domaćim sudovima

* 19 od podnetih postupaka su domaći sudovi rešili u korist građana/ki

* 8 predstavki je podneto Evropskom sudu za ljudska prava (ECHR) u ime građana/ki Srbije

* 2 od podnetih slučajeva, ECHR je okončao nagodbom u korist žrtava: odštete koje je Republika Srbija platila iznose € 3,500 i € 10,000

* Kao jedna od članica Koalicije protiv Diskriminacije, Mreža CHRIS se uspešno zalagala za razvoj i usvajanje Zakona o spečacanju diskriminacije nad licima sa invaliditetom (usvojen aprila 2006.) i Zakona protiv diskriminacije (usvojen 26.03.2009.)

* 6 godišnjih kampanja Ljudska prava svima su povećale znanja i svest građana/ki o ljudskim pravima

* 110 učesnika iz cele Srbije je učestvovalo na tri letnje škole od 2000. do 2002. godine gde su produbili osnovna znanja o ljudskim pravima

* 248 predstavnika različitih lokalnih institucija/organizacija je dodatno obrazovano o antidiskriminacionom zakonodavstvu i relevantnim međunarodnim pravnim standardima u 6 gradova Srbije

* Pravnicima i advokatima je omogućavano stalno produbljivanje znanja o pravnim standardima; pravnicima i advokatima Mreze CHRIS je od 2003. godine sistematski organizovala 22 tematski različita seminara, a 2008. godine Mreža CHRIS je organizovala posebnu obuku 29 advokata iz niške Advokatske komore o praktičnim aspektima primene Evropske konvencije pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

* Pratili smo kako se poštuju prava manjina u Srbiji; Mreža CHRIS i Vojvođanski centar za ljudska prava su podneli Alternativni izveštaj o primeni Povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Srbiji – juna 2007.; Mreža CHRIS je sačinila i predala Alternativni izveštaj o primeni Okvirne konvencije o zaštiti nacionalnih manjina septembra 2007.; a Alternativni izveštaj o primeni Evropske Povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Srbiji zasnovan na drugom ciklusu nadziranja su podneli Vojvođanski centar i Mreža CHRIS juna 2010. godine

* 10 godina uspešnog partnerstva i umrežavanja

* Mreža CHRIS je utvrdila zajedničku viziju i načine rada, kao i osnovne procedure u komunikaciji i odlučivanju pri sprovođenju zajedničkih aktivnosti…