Centar za integraciju mladih i nevladina organizacija Praxis pokrenuli su Inicijativu za rešavanje problema “pravno nevidljivih” lica, koju je podržalo 120 organizacija civilnog društva, zahtevajući od Vlade Srbije da bez odlaganja utvrdi Predlog zakona o postupku priznavanja pravnog subjektiviteta, na temelju rešenja Modela zakona o postupku priznavanja pravnog subjektiviteta i dostavi ga Narodnoj skupštini na hitno usvajanje.

Model zakona o postupku priznavanja pravnog subjektiviteta , koji je izradio Centar za unapređivanje pravnih studija u saradnji sa Praxisom, uz podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice, pre više od dve godine, a koji predlaže efikasnu i pojednostavljenu proceduru naknadnog upisa u matičnu knjigu rođenih, još uvek nije usvojen. Istovremeno, izostala je adekvatna pravna reakcija na polju izmene postojećih zakona koji regulišu ovu oblast, a koji su se u pogledu ovog konkretnog problema u praksi pokazali kao neprecizni i nepotpuni.

Pravo na pravni subjektivitet, odnosno pravo na pravnu ličnost, jedno je od osnovnih ljudskih prava garantovanih Ustavom Republike Srbije i brojnim ratifikovanim međunarodnim dokumentima. Pravo jednog lica da bude priznato kao subjekat prava predstavlja osnov za ostvarivanje svih ostalih prava, dok njegovo uskraćivanje ima ozbiljne posledice na život svakog pojedinca. Lica koja nisu upisana u matičnu knjigu rođenih su van sistema zdravstva, socijalne zaštite i zapošljavanja, društveno su isključena i izložena raznim oblicima diskriminacije. U Srbiji živi više od dve hiljade „pravno nevidljivih“ lica, među kojima je veliki broj dece. Broj „pravno nevidljivih“ se povećava iz dana u dan.

Uprkos dugogodišnjim nastojanjima nevladinog sektora da skrene pažnju državi na potrebu hitnog rešavanja ovog problema, nadležne državne institucije su ostale bez adekvatnog odgovora. Za prevazilaženje postojeće situacije neophodno je hitno doneti poseban zakon kojim bi se rešilo pitanje naknadnog upisa činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.

Na potrebu rešavanja problema “pravno nevidljivih” već drugu godinu zaredom ukazuje i Evropska komisija u svom Izveštaju o napretku Srbije, a na težinu položaja i socijalnu izopštenost ovih lica našu državu već godinama upozoravaju i druge međunarodne organizacije, pre svega tela UN-a, Saveta Evrope i OEBS-a.

Iz tog razloga zahtevamo od Vlade Srbije da bez odlaganja, a na temelju rešenja Modela zakona, utvrdi Predlog zakona o postupku priznavanja pravnog subjektiviteta i dostavi ga Narodnoj skupštini na hitno usvajanje.
Ovu inicijativu podržale su sledeće organizacije civilnog društva:
Inicijatori:
1. “Centar za integraciju mladih“, Beograd
2. „Praxis“, Beograd
Koalicija protiv diskriminacije
3. „Centar za unaprenivanje pravnih studija“, Beograd
4. „Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji-CHRIS “- Odbor za ljudska prava
Negotin
5. „Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji-CHRIS “-Odbor za ljudska prava
Valjevo
6. „Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji-CHRIS “ – Odbor za ljudska prava Niš
7. „Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji-CHRIS “ – Vojvonanski centar za ljudska
prava
8. „Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji-CHRIS “ – Grananski forum
9. „Civil Rights Defenders“- Beograd
10. „Gayten-LGBT“, Beograd
11. „Labris“, Beograd
12. „Regionalni centar za manjine“, Beograd
13. „Udruženje studenata sa hendikepom“, Beograd
Organizacije:
14. “Atina“, Beograd
15. “Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji“, Beograd
16. „Alternativni kulturni centar“, Dimitrovgrad
17. „Asocijacija za alternativno porodično staranje o deci- FAMILIA“, Beograd
18. „ASTRA“, Beograd
19. „Balkanski centar za migracije i humanitarne aktivnosti“, Beograd
20. „Beogradski centar za ljudska prava“, Beograd
21. „Božur“, Smederevska Palanka
22. „Centar lokalne demokratije LDA“ Niš
23. „Centar za decu i omladinu“, Vrnjačka banja
24. „Centar za interaktivnu pedagogiju“, Beograd
25. „Centar za pomoć deci“, Niš
26. „Centar za praktičnu politiku“, Beograd
27. „Centar za prava deteta“, Beograd
28. „Centar za prava Romkinja“, Niš
29. „Centar za sociokulturološke izuzetnosti „PAAD“, Novi Bečej
30. „Centar za unaprenenje stanovanja ugroženih grupa“, Beograd
31. „Civilni resurs centar“, Bujanovac
32. „Dečiji centar Mali Princ“, Beograd
33. „Dečiji Romski centar“, Beograd
34. „Dečiji stvaralački centar Maštalište“, Zrenjanin
35. „Demokratsko udruženje Roma“, Beograd
36. „Dobri ljudi“, Valjevo
37. „Društvo za mir, razvoj i ekologiju“, Beograd
38. „Društvo za razvoj kreativnosti“, Aleksinac
39. „Društvo za zaštitu i unaprenenje mentalnog zdravlja dece i omladine“, Niš
40. „Edukativni centar Roma“, Subotica
41. „Ekumenska humanitarna organizacija“, Novi Sad
42. „Esperanca“, Novi Sad
43. „Fond za humanitarna prava“, Beograd
44. „Gej-strejt alijansa“, Beograd
45. „Grananske inicijative“, Beograd
46. „Grupa 484“, Beograd
47. „Humanitarni centar za integraciju i toleranciju“, Novi Sad
48. „Humanitarno udruženje „Romsko srce“, Beograd
49. „Inicijativa mladih za ljudska prava“, Beograd
50. „Inicijativa za prava osoba sa invaliditetom Srbije MDRI“, Beograd
51. „Iskra“, Loznica
52. „Jazas“, Beograd
53. „KIC PRALIPE“, Pirot
54. „Majdanpečki odred izvinača“, Majdanpek
55. „Micro development fund“, Beograd
56. „Narodni parlament“, Leskovac
57. „Nepušački edukativni centar“, Kragujevac
58. „NEXUS“, Vranje
59. „Nezavisno društvo novinara Vojvodine“, Novi Sad
60. „Nova vizija“, Prijepolje
61. „Novi Svet“, Beograd
62. „Novosadski humanitarni centar“, Novi Sad
63. „Omladina JAZAS-a“, Beograd
64. „Omladinski centar“, Rača
65. „Organizacija kreativnog okupljanja“, Beograd
66. „Panonija“-grananski fond, Novi Sad
67. „Pestolozzi Chidlren’s foundation“
68. „Pomoć deci“, Beograd
69. „Prevent“, Novi Sad
70. „Prijatelji dece opštine Innija“, Innija
71. „Prijatelji dece opštine Novi Bečej“, Novi Bečej
72. „Prijatelji dece opštine Požarevac“, Požarevac
73. „Prijatelji dece opštine Zemun“, Zemun
74. „Prijatelji opštine Novi Beograd“, Beograd
75. „PROTECTA“, Niš
76. „Radna organizacija“, Beograd
77. „Redakcija časopisa „Lice Ulice“
78. „Regionalni centar grananske akcije „LINGVA“, Kraljevo
79. „Romski centar DAE“, Beograd
80. „RROMA-ROTA“, Kikinda
81. „Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda“, Novi Pazar
82. „Savetodavno uslužni centar za razvoj preduzetnika “Integra”, Kraljevo
83. „Savetovalište protiv nasilja u porodici“, Beograd
84. „Savez organizacija za pomoć osobama ometenim u razvoju“, Novi Sad
85. „Sigma plus“, Niš
86. „Snaga prijateljstva- AMITY“, Beograd
87. „SOS dečija linija“, Beograd
88. „SOS dečije selo Kraljevo“- Centar za porodični smeštaj dece bez roditeljskog
staranja
89. „SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja, Vlasotince
90. „SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja“, Beograd
91. „Sportsko društvo za decu i omladinu sa posebnim potrebama Palestra“, Kruševac
92. „Sveti spas“, Beograd
93. „Svetionik“, Loznica
94. „Timoc press“, novinska agencija
95. „Tračak“, Novi Sad
96. „Udruženje granana za borbu protiv retkih bolesti kod dece „Život“, Novi Sad
97. „Udruženje grananja „Sunce“, Beograd
98. „Udruženje hraniteljskih porodica „Iskrica“, Zaječar
99. „Udruženje mladih Roma Srbije“, Beograd
100. „Udruženje Romkinja „Osvit“, Niš
101. „Udruženje Romsko-srpsko prijateljstvo„Stablo“, Kragujevac
102. „Udruženje studenata Fakulteta umetnosti- ARTEF“
103. „Udruženje tumača za lica oštećenog sluha „UTLOSS“, Beograd
104. „Udruženje za pomoć deci sa posebnim potrebama „Naši snovi“, Valjevo
105. „Udruženje za pomoć raseljenim licima sa Kosova“, Kragujevac
106. „Udruženje za pravnu pomoć i prekograničnu saradnju „ALCA“
107. „Urban in“, Novi Pazar
108. „Užički centar za prava deteta“, Užice
109. „Veliki Mali, Pančevo
110. „Vizija“, Kragujevac
111. „YUCOM“, Beograd
112. „Zavičaj za povratak“, Kragujevac
113. „Žena plus“, Beograd
114. „Žene juga“, Pirot
115. „Žene na delu“, Beograd
116. „Žene u crnom“, Beograd
117. „Žene za mir“, Leskovac
118. „Ženska Romska mreža Banata“-Novi Bečej, Ečka, Zrenjanin, Pančevo
119. „Ženski forum“, Negotin
120. „Životna pomoć“, Vranje