Nevladine organizacije pozivaju zakonodavnu vlast da razmotri izmenu člana 85. Predloga zakona o parničnom postupku koji onemogućava najugroženije kategorije stanovništva da imaju pristup sudu.

Naime, predviđenim rešenjem građani mogu da preduzimaju radnje u postupku lično ili preko punomoćnika koji mora da bude advokat. Time će najugroženiji građani Srbije koji su fizički onemogućeni da pristupe sudu ili nemaju novca da dođu do suda, ostati bez mogućnosti da preduzimaju ove radnje ukoliko ne budu imali novca i za plaćanje advokatskih usluga. Stav 2 navedenog člana, u direktnoj je suprotnosti sa ustavnom garancijom da svako ima pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se odlučuje o njegovom pravu, obavezi ili na zakonom zasnovanom interesu. Kako Ustav Republike Srbije nije predvideo nikakva ograničenja, već je garantovao da svako ima pravo na pravni lek, predloženo rešenje prema kom stranku mora da zastupa advokat u postupku po pravnim lekovima direktno krši pravo na pravni lek garantovano Ustavom i članom 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Pored toga, smatramo da je članom 85, pogotovo u situaciji kada je rad na izradi Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći još uvek u toku, odnosno u kojoj radna grupa za izradu ovog zakona još uvek nije zauzela konačan stav o krugu potencijalnih pružaoca besplatne pravne pomoći, prejudicirano da besplatnu pravnu pomoć neće moći da pružaju udruženja građana, sindikati, pravne klinike pri fakultetima i drugi potencijalni pružaoci besplatne pravne pomoći.  Time će stanovnici neformalnih naselja, osobe sa invaliditetom, interno raseljena lica, žrtve nasilja u porodici i ostale kategorije socijalno najugroženijih građana praktično ostati bez prava na pristup sudu.

Ustavna odredba kojom je predviđeno da pravnu pomoć pruža advokatura i službe pravne pomoći osnovane u jedinicama lokalne samouprave predstavlja nivo zaštite prava na pravnu pomoć koji garantuje država, ali se ne može tumačiti tako da drugim pružaocima besplatne pravne pomoći biva zabranjena delatnost. Pored svega navedenog, ovakvim rešenjem krše se i odredbe člana 20. stav 2 Ustava Republike Srbije prema kom se dostignuti nivo ljudskih i manjinskih prava ne može smanjivati.

Zbog svega navedenog još jednom pozivamo nadležne državne organe da razmotre izmenu pomenute zakonske odredbe koja će, ukoliko bude usvojena, onemogućiti najugroženije i najsiromašnije građane Srbije da ostvare Ustavom zagarantovano pravo na pristup sudovima.

U Beogradu, 19. septembra 2011. godine

Organizacije potpisnice:

1.    Praxis
2.    CUPS
3.    Regionalni centar za manjine
4.    Beogradski centar za ljudska prava
5.    Fond za humanitarno pravo
6.    YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava
7.    Centar za praktičnu politiku
8.    Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS
9.    Edukativni centar Roma
10.    ASTRA
11.    NVO Atina
12.    Civil Rights Defenders
13.    Udruženje građana “Snaga prijateljstva” – Amity
14.    Novosadski humanitarni centar
15.    Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda
16.    Humanitarni centar za integraciju i toleranciju
17.    AS – Centar za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om
18.    Centar za interaktivnu pedagogiju
19.    SOS telefona za žene i decu žrtve nasilja
20.    Žene za mir
21.    KIC Pralipe
22.    NEC-RP Kragujevac
23.    Glas Kosova i Metohije
24.    Udruženje Pomoć deci
25.    Balkanski centar za migracije i humanitarne aktivnosti
26.    HO Božur
27.    Udruženje Iskra
28.    Društvo za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub
29.    NVO Panonija
30.    Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava
31.    Udruženje Sveti Spas
32.    Asocijacija za borbu protiv side – JAZAS
33.    Zajedno zajedno
34.    Centar lokalne demokratije LDA Niš
35.    Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S
36.    Autonomni ženski centar
37.    Udruženje građana Nexus
38.    Žene u crnom
39.    INTEGRA, Kraljevo
40.    Romski informativni centar
41.    Dečji centar Mali Princ
42.    Ekumenska humanitarna organizacija
43.    Centar za integraciju mladih
44.    Liceulice
45.    Grupa 484
46.    Viktimološko društvo Srbije
47.    Gej strejt alijansa
48.    Odbor za ljudska prava Vranje / SOS telefon Vranje
49.    PAAD Centar za sociokulturološke izuzetnosti
50.    Centar za unapređenje i promociju prava društveno marginalizovanih grupa “Novi Svet”
51.    Udruženje građana Kula
52.    Romski informativni centar (RIC)
53.    Udruženje građana Ekobečej
54.    NVO “Škola mira” Kragujevac
55.    Gayten LGBT
56.    Kancelarija zaštitnika građana Subotice
57.    Centar za jednaka prava