Poziv zakonodavnoj vlasti da razmotri izmenu člana 85. Predloga zakona o parničnom postupku

Nevladine organizacije pozivaju zakonodavnu vlast da razmotri izmenu člana 85. Predloga zakona o parničnom postupku koji onemogućava najugroženije kategorije stanovništva da imaju pristup sudu. Naime, predviđenim rešenjem građani mogu da preduzimaju radnje u postupku lično ili preko punomoćnika koji mora da bude advokat. Time će najugroženiji građani Srbije koji su fizički onemogućeni da pristupe sudu…