U okviru projekta „Poštuj različitosti – jednakost za sve“ održani su otvoreni forumi u Valjevu, Negotinu, Novom Pazaru i Novom Sadu radi ukazivanja na problem postojanja različitih prepreka za osobe sa invaliditetom i pokretanje rešavanja ovog problema konstruktivnim dijalogom sa nadležnim organima lokalnih vlasti.

Organizacije članice Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS su pozvale predstavnike lokalnih državnih ustanova, gradske vlade i lokalnih uprava u čijoj su neposrednoj nadležnosti uklanjanje arhitektonskih prepreka i budžeti i finansije u četiri grada, sa kojima se kroz predstavljanje programa i sagledavanja problema iz različitih uglova došlo do zaključaka koji u svakom gradu čine specifične platforme za sprovođenje akcije uklanjanja arhitektonskih prepreka.

Informisanjem učesnika o domaćim i međunarodnim zakonima i propisima, Mreža CHRIS je podsetila nadležne organe ova četiri grada na njihove zakonske obaveze i naročito učesnike da se zbog nečinjenja koje predstavlja direktnu diskriminaciju osoba koje žive sa invaliditetom ali i kršenje zakona, mogu pokrenuti sudski postupci protiv onih koji nisu omogućili slobodan pristup u svoje objekte svim građanima uklanjanjem arhitektonskih prepreka.

Predstavljanje projekta, postignutih rezultata, zakonskih i moralnih obaveza imalo je za cilj da se podigne svest donosioca odluka o njihovoj odgovornosti u diskriminisanju osoba koje žive sa invaliditetom, da se građanima omogući da učestvuju u procesima odlučivanja i da se neposredno izvrši pritisak na lokalne nosioce vlasti da izvrše svoju dužnost. U širem, Otvoreni forumi su poslužili kao korak u stvaranju razvijenog i samosvesnog građanskog društva koje poštuje zakon, efikasno izvršava svoje dužnosti i odgovornosti i spremno reaguje ukoliko to nije slučaj.