Predstavnici Vojvođanskog centra za ljudska prava, CHRIS kancelarije u Novom Sadu, 22. i 23. maja, ispred TC Merkator, sproveli su akcije na ulici. Ovom prilikom građanima je podeljen štampani materijal koji se odnosio na zaštitu privatnosti u Srbiji. Aktivisti Mreže CHRIS u Novom Sadu razgovarali su sa građanima o tome ko čuva njihove podatke o ličnosti i na koji način to čini, da li rukovaoci podataka primenjuju Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i u kojim slučajevima se građani mogu obratiti Povereniku. Tokom akcija na ulici sprovedeno je anonimno anketiranje koje se odnosilo na zaštitu privatnosti gde su građani imali prilike da iskažu svoje stavove kada je u pitanju ova oblast.

Pravo na privatnost zagarantovano je brojnim domaćim i međunarodnim dokumentima, a u Srbiji je 2008. godine usvojen i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti  koji, između ostalog, utvrđuje skup i način zaštite prava lica čiji se podaci prikupljaju i obrađuju. Zakonom su definisane obaveze svih fizičkih ili pravnih lica, odnosno organa vlasti koji obrađuju podatke. Građani Srbije svakodnevno se suočavaju sa nezakonitom obradom ličnih podataka, do čega dolazi iz neznanja, nepažnje, a u nekim slučajevima i zloupotrebe. Sa ciljem unapređenja stanja u ovoj oblasti, Partneri za demokratske promene Srbija i Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS sproveli su istraživanje o primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u praksi. Analiziran je rad više od 50 subjekata u ovoj oblasti. Istraživači su na konkretnim primerima ispitali da li ministarstva, sudovi, jedinice lokalne samouprave, zdravstvene ustanove, obrazovne institucije, javna preduzeća i druge javne institucije, političke partije i privatni subjekti postupaju u skladu sa odredbama Zakona, da li poštuju odluke Poverenika, te da li na adekvatan način obrađuju lične podatke građana. Na kraju istraživanja urađena je publikacija Zaštita privatnosti u Srbiji, Analiza primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Ovo istraživanje sproverdeno je u okviru projekta za promociju i unapređenje primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koji su podržali Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji  i USAID program za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA).