Projekat Triple A for citizens – access to information, advice and active help (Trostruko A za građane – pristup informacijama, savetima i aktivnoj pomoći) realizuje se u okviru programa Partnerstvo Evropske komisije za organizacije civilnog društva, zasnovan na principu da svako ima pravo da bude obavešten o svojim pravima.

Da bi se postigao ovaj cilj i jačanje uloge civilnog društva, projekat obuhvata mnoštvo usluga koje se pružaju građanima kako bi im se  omogućio pristup informacijama o svojim pravima, kao i kako bi dobili savete i pomoć kao i aktivno njihovo ostvarivanje. To podstiče nevladine organizacije da pruže informacije, savete i aktivnu pomoć građanima o njihovim pravima na Zapadnom Balkanu i Turskoj.

Projekat predviđa:
1.    Mapiranje postojeće pružanje informacija i saveta građanima, usluga i izrada studija izvodljivosti;
2.  Pokretanje 10 pilot projekata za stvaranje u prvom planu održivog servisa orijentisanog na građane i pokaže vrednost usluga građanima i kreatorima politike podjednako;
3.    Izgradnju regionalnog partnerstva na osnovu bratimljenja sa drugim zemljama EU i šire, saveza OCD zainteresovanih za savete građana.

Osnovni cilj jeste da se ospori mit da su građani pasivni i nezainteresovani da se uključe ili brane svoja prava posebno u postkomunističkim zemljama. To će dati mogućnost građanima da budu bolje informisani i sposobni da brane svoja prava, zahvaljujući jednom šalteru koji će im biti na raspolaganju i gde će moći da se obrate kako bi pronašli odgovore na sva svoja pitanja.

Partneri na projektu su:

European Citizen Action Service (ECAS)
National Association of Citizens Information Services (NACIS)
Association for Democratic Initiatives (ADI)
National Association of Citizens Advice Bureaux Romania
Law Centres Network
Association of Civil Society Development Centre (STGM)
National Foundation for Civil Society Development (NFCSD)
Lawyers’ Committee for Human Rights (YUCOM)
Civil Rights Program in Kosovo (CRP/K)

Informacije o pilot projektu

U okviru projekta Tiple A pokrenuto je 14 pilot projekta. Deset pilot projekta finansiraju se direktno iz Triple A projekta. Pored toga nacionalna fondacija za razvoj civilnog društva, kao partner na projektu odlučila je da proširi i razvije nacionalnu mrežu pilot projektaa u Hrvatskoj finansiranjem dodatna četiri projekta čime je ukupan broj projekata u Hrvatskoj šest. Ovaj doprinos je moguć kao deo implementacije strateških ciljeva u razvoju demokratskih standarda i davanje podrške građanima nakon pristupanja EU.

To će biti odlična prilika da se pokaže vrednost savetodavnih usluga  građanima i kreatorima politike, podjednako.
Projekti će pomoći ugradnji Triple A koncepta na Zapadnom Balkanu i u Turskoj i stvaranju u prvom planu održivih servisa orijentisanih na građane.

Četrnaest odabranih pilot projekta imaće koristi od niza aktivnosti za izgradnju kapaciteta koji čine tri studijske posete servisima usluga u Velikoj Britaniji, Rumuniji i Irskoj, i mentorskih programa koji će dovesti stručnjake iz EU u regionu da pomognu uspostavljanju i pokretanju usluga na terenu.

Učesnici na pilot projektu

Bosna i Hercegovina:
Association Vasa Prava BiH
Foundation of Local Democracy

Hrvatska:
Human Rights House Zagreb
Zagreb Legal Clinic
Civil Rights Project Sisak
Association for Civil Society Development
Serbian Democratic Forum
Centre for Peace, Non Violence and Human Rights

Kosovo:
Centre for Legal Aid and Regional Development
NGO Voice of Roma, Ashkali and Egyptians

Srbija:
Network of the Committees for Human Rights in Serbia
Zajedno Zajedno

Turska:
Kapasite Gelistirme Danegi
The Human Rights Law Resarch Centre Bilgi University

Za više informacija o projektu Triple A posetite  sledeći web sajt www.tripleacitizens.eu

eu flag with text