U okviru projekta “Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome”  realizovaće  istraživanje koje ima za cilj prikupljanje dodatnih informacija o povredama prava i diskriminaciji romske zajednice u Srbiji. Podaci  dobijeni istraživanjem će između ostalog pomoći na  određivanju  prioriteta za buduće procese javnih zastupanja u cilju izmena lokalnih politika koji bi trebalo da rezultuju unapređenjem položaja romske zajednice, u regionu delovanja Mreže CHRIS. Istraživanje će se realizovati u saradnji sa predstavnicima romske zajednice koji će biti angažovani na izradi metodologije i obradi prikupljenih podataka. Na današnjem sastanku u Nišu učestvovao je i deo tima stručnih saradnika  Mreže CHRIS na realizaciji istraživanja : Marija Demić, član Evropskog centra za prava Roma, Kenan Rašitović predsednik Omladinskog foruma za edukaciju Roma  OFER iz Bujanovca, I Nebojša Selistarevič iz Vranja. Projekat “Mreža besplatne pravne pomoći CHRIS za Rome”  realizuje se zahvaljući  podršci  Civil Rights Defenders, koju je sredstvima omogućila Švedska međunarodna agencija za razvoj Sida.