Prva Tematska otvorena vrata u Vranju održana su u četvrtak 3. oktobra u prostorijama osnovnog suda u Vranju. Prva tema skupa bila je trajanje sudskih postupaka i zašto suđenja toliko dugo traju? Građani su imali priliku da kroz ovakav događaj neposredno razgovaraju sa predstavnicima suda u Vranju, kao i da čuju koji su to sve problemi koji sprečavanju efikasnije  rešavanje postupaka pred sudom.

Nenad Stefanović – zamenik predsednika Osnovnog suda u Vranju govorio je o iskustvima Osnovnog suda u Vranju u rešavanju predmeta, kao i postugnutim rezultatima. Tendencija je da se broj predmeta u Osnovnom sudu u Vranju smanji, a čemu doprinosi sačinjavanje redovnih izveštaja i poštovanje Programa rešavanja starih predmeta koji je dostavljen od strane Vrhovnog kasacionog suda. Pored toga, ukazao je na faktore koji dovode do dugog trajanja postupka, a poseban akcenat je stavio na veštačenja koja zahtevaju dosta vremena, drugostepene postupke u kojima se ukidaju presude i vraćaju na ponovno suđenje. Posebno je ukazao na to da faktori koji dovode do dugog trajanja sudskih postupaka nisu identični, već se razlikuju od slučaja do slučaja, a što zavisi od vrste postupka, ponašanja stranaka i sl.

Aleksandra Tošić Arsić – sutkinja   i portparol Osnovnog suda u Vranju govorila je o faktorima koji dovode do dugog trajanja krivičnih postupaka sa posebnim akcentom na to da krivični postupci pred sudom ne traju dugo, ali da mora da se ima u vidu činjenica da krivični postupak ne počinje pred sudom već tužilaštvo sprovodi istragu i preduzima druge radnje pre samog optuženja, a sud nema mehanizme za ubrzanje tog dela postupka. Istakla je da krivični postupci dugo traju iz subjektivnih i objektivnih razloga kao što su ponašanje učesnika u postupku, broj okrivljenih i slično. Posebno je istakla da se u javnosti sva krivica za dugo trajanje postupka prebacuje na sudiju, često se sumnja u nepristranost sudije, a zapravo realni razlozi su primena zakona i zloupotreba od strane drugih učesnika u postupku.

Nataša Stanojković sutkinja Osnovnog suda u Vranju i predsednica građanskog odeljenja govorila je o razlozima dugog trajanja parničnih postupaka pa je istakla da je jedan od glavnih razloga problem sa dostavljanjem sudskih pismena, a čemu u velikoj meri doprinosi neprijavljivanje promene adrese i pasivizacija adrese. To onemogućava sud da uputi pismeno licu kome je namenjeno. Pored toga, istakla je da je u složenijim predmetima potrebno prikupljanje dodatnih informacija i dokaza što može dovesti do dužeg trajanja postupaka.

Ivana Milovanović – sutkinja Osnovnog suda u Nišu i članica UO Foruma sudija Srbije govorila je o uzrocima dugog trajanja sudskih postupaka i mogućim načinima rešavanja istih. Uzroci trajanja postupaka se mogu sagledati sa četiri aspekata i to rad suda, ponašanje stranaka/učesnika u postupku, rad drugih službi i institucija od kojih zavisi rad suda i opšti stav građana u sudove. U okviru svake kategorije pokušala je da identifikuje uzroke dugog trajanja postupka. Na kraju, kao moguće načine prevazilaženja tih problema navela je unifikaciju propisa o dostavljanju u različitim vrstama sudskih postupaka, povećanje poverenja građana u pravosuđe, specijalizaciju službi dostavljanja, povećanje transparentnosti rada sudova, veću odgovornost sudija kroz uspostavljanje jasnih merila za ocenu rada i sl.

Građani su na kraju kroz diskusiju uglavnom, istakli nezadovoljstvo radom sudova govoreći uglavnom o svojim ličnim predmetima i iskustvima sa sudom. Učesnici su ukazali i na određena ponašanja sudija gde su ih  panelisti uputili na mogućnost pisanja pritužbi na rad sudije.

Projekat „Otvorena vrata pravosuđa“ za cilj ima jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija kroz poboljšanje komunikacije između građana i pravosuđa. Projekat realizuje koalicija koju čine 12 organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, kao i strukovna udruženja iz oblasti pravosuđa.