Zabrana diskriminacije po osnovu invalidnosti

zvor: Paragrafnet, autor: Milica Dražić Zakonom o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom (“Sl. glasnik RS”, br. 33/2006 ), saglasno zabrani diskriminacije po osnovu fizičkog i intelektualnog invaliditeta proklamovanoj Poveljom o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama (“Sl. list SCG”, br. 6/2003), izričito se zabranjuje diskriminacija po osnovu invalidnosti, utvrđuju mehanizmi pravne zaštite osoba sa…