Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji- CHRIS organizovala je 15. seminar pod nazivom „Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica“, kao sastavnu aktivnost u okviru projekta Mreža pravne pomoci CHRIS. Seminar je održan 16.decembra 2006.godine u Nišu, u prostorijama GO Medijana.

Predavači na seminaru bili su: prof.dr. Miloš Škulić, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, zatim Nikola Milošević, penzionisani sudija Vrhovnog suda Srbije i Nenad Vujić, direktor Pravosudnog centra Srbije.

Seminar je bio namenjen prvenstveno pripadnicima MUP-a Srbije i to u cilju njihove edukacije i upoznavanja sa novim zakonskim rešenjima. Predavači su govorili o praktičnim aspektima primene novodonetog zakona, kao i o najčešćim problemima sa kojima se u svakodnevnom životu sreću ljudi zaduženi za primenu istog.  Poseban akcent je stavljen na pitanje izvršenja mera prema Zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela i žrtvama.

Na kraju seminara, bilo je reči i o Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i u vezi sa tim, iznet je čitav niz slučajeva odnosno već donetih presuda od strane Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu. Njihovim tumačenjem, predavači su pokušali da učesnicima ovog seminara približe duh pravičnog i pravednog suđenja, kakvo se sprovodi pred Evropskim sudom. U završnoj reči, predavači su apelovali na učesnike seminara, obzirom da se mahom radi o praktičarima, da svakom konkretnom slučaju pristupe sa posebnom pažnjom, bez automatizma i rutinerstva u njihovom rešavanju, pogotovo s obzirom na značaj dobra koje se štiti ovim zakonom-a to su prava i obaveze maloletnih učinilaca krivičnih dela i njihova krivičnopravna zaštita!

Seminar je ralizovan u saradnji sa Pravosudnim centrom Srbije, a podržan od strane Švedskog Helsinškog Odbora za ljudska prava- SHC i Instituta za Otvoreno društvo- OSI.