U saradnji sa Vojvođanskim centrom za ljudska prava (VCLJP), Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS je sačinila Alternativni izveštaj na osnovu člana 15 Evropske Povelje o regionalnim i manjinskim jezicima na osnovu drugog ciklusa praćenja juna 2010.godine. Izradu Alternativnog izveštaja je podržao Fond za otvoreno društvo u Srbiji.

Tokom drugom ciklusa izveštavanja koji je otpočeo novembra 2009. godine i završio se juna 2010. godine, Vojvođanski centar za ljudska prava (VCLJP) i Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS su nastojali da što je moguće više uključe nacionalne manjine, nacionalna veća i predstavnike nevladinih organizacija da bi Alternativni izveštaj o primeni Evropske Povelje o regionalnim i manjinskim jezicima bio što autentičniji u predstavljanju statusa manjinskih jezika u Srbiji.
Alternativni izveštaj 2010 je kompilacija 14 pojedinačnih izveštaja i stavova stručnjaka i novo izabranih predstavnika nacionalnih veća manjinskih zajednica. Izveštaj se zasniva na sistematski praćenim podacima o statusu manjinskih jezika u Vojvodini, što nije praksa na teritoriji uže Srbije. Ipak je taj nedostatak ublažen spremnošću predstavnika državne vlasti da sarađuju sa nacionalnim manjinama i nevladinim sektorom u promovisanju Povelje i na njenoj praktičnoj primeni.
Srbija se složila da promoviše i štiti jezike nacionalnih manjina oslanjajući se na Okvirnu konvenciju o zaštiti nacionalnih manjina. Savet Evrope nadzire primenu Konvencije obaveštavajući o rezultatima Povelje o jezicima svake tri godine, a Komitet ministara se donosi preporuke koje zatim upućuje državi Srbiji. U težnji da pomognu i obezbede zaštitu i promovisanje ljudskih prava manjina, VSLJP i CHRIS nastavljaju da doprinose ovom procesu nadgledanja, istraživanja i sastavljanja alternativnih izveštaja.

Alternativni izveštaj o primeni Evropske Povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima (2010)