Vodič kroz parnični postupak

Parnični postupak je uređen Zakonom u parničnom postupku. Ovim se postupkom sudski rešavaju sporovi iz ličnih i porodičnih odnosa, iz radnih odnosa, iz trgovačkih, imovinskopravnih i drugih građansko pravnih odnosa fizičkih i pravnih lica. Postupak može pokrenuti svako domaće i strano, fizičko ili pravno lice, a pokreće se TUŽBOM, uz koju se uvek podnose i…

Vodič kroz krivični postupak

1. Kojim su propisom pored Ustava Republike Srbije regulisana prava i obaveze u krivičnom postupku pred sudom ? Postupak je uređen Zakonikom o krivičnom postupku ( Sl. Glasnik RS 72/2009 ) 2. Šta je navedenim propisom obuhvaćeno? Zakonik uređuje postupak u kojem se utvrđuje krivična odgovornost i izriče kazna učiniocu krivičnog dela 3. Ko može…

Vrste sudova

Organizacija sudova u Republici Srbiji po Zakonu o uređenju sudova 1. Vrste sudova u Republici Srbiji Sudska vlast je jedinstvena na teritoriji Republike Srbije. Sudska vlast u Republici Srbiji pripada sudovima opšte i posebne nadležnosti. Sudovi opšte nadležnosti su osnovni sudovi, viši sudovi, apelacioni sudovi i Vrhovni kasacioni sud. Sudovi posebne nadležnosti su privredni sudovi,…