Međunarodni dokumenti za zaštitu ljudskih prava

Ujedinjene nacije Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima Usvojena u Generalnoj skupštini UN, 10. decembra 1948. godine, Deklaracija predstavlja jedan od najvažnijih međunarodnih dokumenata iz oblasti ljudskih prava i osnova je mnogih drugih dokumenata iz oblasti ljudskih prava nastalih u XX veku. Datum usvajanja Deklaracije (10. decembar)   proglašen je za Međunarodni dan ljudskih prava. Povelja Ujedinjenih…

Nacionalno zakonodavstvo i zaštita ljudskih prava

Ustav Republike Srbije (Sl. glasnik RSbr.982006) Zakon o Zaštitniku građana (Sl. glasnik RSbr.792005 i 542007) Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. glasnik RSbr.972008 i 1042009 Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (“Sl.glasnik RS”br.120/2004) Zakon o policiji (Sl.glasnik RS”br.101/2005 i 63/2009) Zakonik o krivičnom postupku (Sl.list SFRJ br.70/01, 68/02, “Sl.glasnik RS”br.58/04, 85/05, 115/05,…