Povodom 94. sednice Komiteta za ukidanje rasne diskriminacije Ujedinjenih nacija Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS je u saradnji organizacijom za ljudska prava  Jednakost  podnela izveštaj iz senke za eliminaciju svih oblika rasne diskriminacije.

Izveštaj naročitu pažnju posvećuje rasnoj diskriminaciji Roma i Romkinja, povredama prava i govoru i zločinu iz mržnje kojima su izloženi. Jednakost je sa pažnjom pratila primenu preporuka prethodnih godina i analizirala državni izveštaj na osnovu koga je u svom izveštaju skrenula pažnju na nerešene probleme i pružila preporuke za njihovo rešavanje.

Pored opštih razmatranja izveštaj naročito analizira problem segregacije u obrazovanju i stanovanju, zatim problem primene u praksi člana zakona koji se odnosi na zločin iz mržnje, kršenja prava u oblasti stanovanja, socijalne zaštite, državljanstva i obrazovanja.

INT_CERD_NGO_SRB_29420_E

Izveštaj možete naći  i na: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCERD%2fNGO%2fSRB%2f29420&Lang=en