U sali Osnovnog suda u Nišu građani su   26. maja 2022. godine imali  mogućnost da se informišu i razgovaraju  sa nosiocima pravosudnih funkcija, predstavnicima grada Niša i advokature o svojim pravima na besplatnu pravnu pomoć. Tematska otvorena vrata ,,Pravo na besplatnu pravnu pomoć,, u Osnovnom sudu u Nišu, organizovana su u okviru inicijative Otvorena vrata pravosuđa.

Uvodničari i panelisti bili su:

  • Ljiljana Marjanović Andrić, sudija Višeg suda u Nišu
  • Vladimir Stamenković, predstavnik Službe pravne pomoći gradske uprave Grada Niša
  • Bratislav Todorović, advokat  i saradnik CHRIS Mreže

Događaj  je  moderirala Maja Kamenov, iz Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS.

Maja Kamenov , pravna savetnica Mreže CHRIS je na samom početku istakla važnost teme za Mrežu CHRIS na jubilarnim tematskim otvorenim vratima, kako iz profesionalnog aspekta, tako  iz perspektive  svakodnevne komunikacije sa građanima kao primarnim korisnicima programa Mreže  CHRIS više od dve decenije.

Sutkinja Andrić je govorila zašto je za građane važan ovaj Zakon i pristup pravu i pravdi uopšte. Sutkinja je rekla da je Ustavom Srbije i međunarodnim aktima zagarantovano pravo na pristup pravdi, da je pravo na besplatnu pravnu pomoć prisutno bilo i pre donošenja Zakona, ali da se nije primenjivalo u celosti, posebno u slučajevima kada je i u parničnom postupku predviđena mogućnost da lice dobije besplatnog punomoćnika i bude oslobođeno troškova postupka. Zatim je pojasnila definicije besplatne pravne pomoći, kategorije lica koja imaju pravo da budu korisnici besplatne pravne pomoći.

Vladimir Stamenković, predstavnik službe Besplatne pravne pomoći i nadležne Uprave grada Niša,  je detaljno pojasnio kako funkcioniše služba u Nišu, a posebno zbog činjenice da u Nišu postoji pet gradskih opština i nejasnih informacija oko nadležnosti gradskih opština i gradske uprave, jer opštine u Nišu nisu jedinice lokalne samouprave i po sopstvenom tumačenju nemaju obavezu da formiraju službu BPP po ovom Zakonu, već  imaju funkciju da rešavaju samo lake slučajeve, daju opšte informacije, upute a ako treba zastupanje, šalju gradskoj službi BPP.

Advokat Bratislav Todorović je započeo svoje izlaganje  odgovorima na pitanje da li je Zakon zaživeo u praksi, kako iz perspektive advokature  gleda na primenu BPP pre a kako nakon usvajanja Zakona. Istakao je da je kao saradnik Mreže odbora CHRIS imao neprocenjiva iskustva u radu sa građanima, da su obuke koje im je nevladin sektor omogućio dragocene, da Zakon nije zaživeo ali da kroz buduće izmene ima mesta unapređenju sistema BPP u Srbiji, a posebno na lokalnom nivou, i istakao značaj saradnje službi i  pružaoca  sa organizacijama civilnog društva.

Na događaju su se mogla čuti i mišljenja građana i predstavnika organizacija civilnog društva. Jedan od prisutnih advokata je rekao da nije član advokatske komore i da ne može da zastupa čak ni kao pripravnik iako ima pravosudni ispit,  na šta je dobio odgovor da Zakon o BPP u korelaciji sa ZPP ne predviđa tu mogućnost. Građanka je istakla da bi mnogo olakšalo informisanje građana koji primaju socijalnu pomoć da u rešenju o socijalnoj pomoći stoji i pravo na besplatnu pravnu pomoć. Predstavnik Udruženja Distrofičara Niš je rekao da ljudi od Zakona zaziru, da ga ne razumeju i da ne postoji pravno rešenje za obolele od retkih bolesti,  koji ne mogu da dobiju pomagala jer nemaju medicinsku šifru.

Projekat „Otvorena vrata pravosuđa“ za cilj ima jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija kroz poboljšanje komunikacije između građana i pravosuđa. Projekat realizuje koalicija koju čine 12 organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, kao i strukovna udruženja iz oblasti pravosuđa.

Leave a Reply