U sali Osnovnog suda u Knjaževcu tridesetak građana Knjaževca  je 24. oktobra 2023. godine iskoristilo mogućnost da se informiše i razgovara sa nosiocima pravosudnih funkcija, predstavnicima opštine Knjaževac, advokature  i nevladinih organizacija o svojim pravima na besplatnu pravnu pomoć. Tematska otvorena vrata ,,Pravo na besplatnu pravnu pomoć,, u Osnovnom sudu u Knjaževcu, organizovana su u okviru inicijative Otvorena vrata pravosuđa

Uvodničari i panelisti bili su:

Slobodan Stamenković, sudija Osnovnog suda u Knjaževcu,

Brankica Milošević, Opštinska uprava Opštine Knjaževac,

Smiljana Stojanović Tadić, advokatica.

Događaj je otvorio i moderirao Dragan Đorđević, iz Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS.

Sudija Stamenković je govorio o tome da je potreba za ovom temom velika i da je važno da se stranke pre početka upuštanja u sudski proces moraju informisati o samom procesu, znači da im se pruži pravna informacija kao vrsta primarne pravne podrške, a ukoliko se odluče za upuštanje u sudski proces, da im se pruži i pravna pomoć, primarna ili sekundarna, od strane službi koje su po ovom zakonu određene za to. Govorio je o važnosti uloge suda u ovom procesu i da neka vrsta pravne podrške i obaveza suda da neuke stranke poduči i informiše. Takođe je istakao da 80% podnesaka biva odbačeno, da se traži dopuna i preformulacija kao i da je sud svestan da mnogi građani nemaju mogućnosti angažovanja advokata za pisanje tužbi i podnesaka i da to rade sami.

Predstavnica opštinske uprave koja je određena kao pružalac besplatne pravne pomoći, Brankica Milošević je zatim nastavila izlaganje i na pitanje moderatora koje se najviše ugrožene kategorije građana javljaju upravi, rekla da se građani najčešće javljaju za sastavljanje nekog podneska i zastupanje,  iako opština nema formiranu službu, uslužni centrar pomaže građanima. Od građana koji imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć, najviše se javljaju osobe sa invaliditetom, primaoci socijalnih davanja, žrtve nasilja u porodici.

Advokatica Smiljana Stojanović Tadić je zatim pojasnila kako se ustvari tumači i šta je pravo na besplatnu pravnu pomoć, kako se po ovom zakonu finansira služba i kako advokati mogu da nadoknade troškove zastupanja. Takođe je rekla da bi situacija bila mnogo lakša i za advokate koji su na spisku registrovanih za pružanje besplatne pravne pomoći, a i za opštinsku upravu, kada bi se u pružanje pravnih informacija i pravne podrške uključile organizacije civilnog društva, kojih u Knjaževcu nema u dovoljnom broju, kao i da ne postoji Pravni fakulltet koji je po ovom zakonu prepoznat kao pružalac.

Kao neka od važnih pitanja na ovim Otvorenim vratima su se izdvojila pitanja rokova i vremena odlučivanja po zahtevu, oslobađanja sudskih troškova, komunikacije sa građanima i organizacijama civilngog društva iz Knjaževca i okoline. Nakon diskusije u kojoj su učestvovali  prisutni građani i predstavnici organizacija civilnog društva, učesnici su izneli svoje predloge za unapređenje zakonodavnog okvira, potrebu  organizovanje seminara i obuka za sudije i proaktivinije informisanje građana o pružanju besplatne pravne pomoći.

Projekat „Otvorena vrata pravosuđa“ za cilj ima jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija kroz poboljšanje komunikacije između građana i pravosuđa. Projekat realizuje koalicija koju čine 12 organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, kao i strukovna udruženja iz oblasti pravosuđa.

Leave a Reply