Predlog Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog Zakonika i Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija dostavljen je na razmatranje i usvajanje Odboru za pravosuđe Narodne Skupštine Republike Srbije, Vladi i Ministarstvu pravde Republike Srbije.

Predlog izmena i dopuna Krivičnog Zakonika i Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija je rezultat istraživanja i rada Odbora za ljudska prava Valjevo na polju primene sistema Alternativnog (vanzavodskog) izvršenja krivičnih sankcija i mera.

U ovom višegodišnjem procesu svoj nemerljiv doprinos su dali predstavnici institucija koje su direktni učesnici sistema AIKS i to: predstavnici sudske vlasti, tužilaštva, MUP-a, povereničkih kancelarija Ministarstva pravde – Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, predstavnici Advokatskih komora Srbije, predstavnici lokalnih samouprava, javnih komunalnih preduzeća, organizacija civilnog društva, medija, lica osuđenih na kazne vanzavodske sankcije i mere i dr. sa teritorije Zapadne i Centralne Srbije.

Ovim putem svima se zahvaljujemo na angažovanju i profesionalnom pristupu koji nam je omogućio da razumemo koje su prepreke sa kojima se suočavaju učesnici u sistemu izvršenja AIKS i da na osnovu dobijenih saznanja izradimo dokument „Preporuke za unapređenje izvršenja vanzavodskih sankcija i mera u Srbiji“.

Na osnovu ovog dokumenta i uz učešće eksperata i stručnih saradnika, OdborVA pokreće inicijativu i podnosi Predlog Zakona  o izmenama i dopunama Krivičnog Zakonika i Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija koji možete pogledati ovde. OdborVA-Predlog Zakona o izmenama i dopunama KZ  OdborVA-Predlog Zakona o izmenama i dopunama ZIVS

Ova inicijativa, pored toga što predstavlja doprinos u poboljšanju funkcionisanja sistema izvršenja vanzavodskih sankcija i mera u Srbiji, usklađena je sa praksom EU kao i sa Preporukama Saveta Evrope koja se odnose na polje harmonizacije i standardizacije sa pravilima EU, u oblasti „…razvijanja jasnog i funkcionalnog sistema alternativnih/vanzavodskih krivičnih sankcija i mera…“ (pregovaračko poglavlje 23. o pristupanju Srbije EU).

Višegodišnja nastojanja i rezultati na polju doprinosa primeni AIKS finalizovana su u okviru projekta „Mera između kazne i šanse – sprovođenje preporuka za unapređenje AIKS“ koji OdborVA sprovodi kroz program „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ u partnerstvu sa Beogradskom otvorenom školom i uz podršku Švedske.

Leave a Reply