Pravni dokumenti

Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova

02/09/2006

(“Sl. glasnik RS”, br. 125/2004) Član 2 Kolektivnim radnim sporom, u smislu ovog zakona, smatra se spor povodom zaključivanja, izmena i dopuna ili primene kolektivnog ugovora, ostvarivanja prava na sindikalno organizovanje i štrajk (u daljem tekstu: kolektivni spor). Stranom u kolektivnom sporu, u smislu ovog zakona, smatraju se učesnici u zaključivanju kolektivnog ugovora u skladu […]

Dalje...

Reforma sistema pravne pomoći

20/06/2006

Dnevni list Danas – dodatak pravoplus, 23. jun 2005 Pored ostalih oblasti koje u sektoru pravosuđa čekaju nova reformska rešenja, obezbeđivanje efikasnog pristupa pravdi za sve predstavlja veliki posao za državne organe. Pravo na pravnu pomoć odavno je priznato kao jedno od ljudskih prava i kao takvo veoma se pažljivo štiti u praksi Evropskog suda […]

Dalje...

Model zakona o pravnoj pomoći

07/11/2005

CUPS, Beograd 2005 Model zakona o pravnoj pomoći Centra za unapređivanje pravnih studija utemeljen je na ideji da pravo na pravnu pomoć spada u red osnovnih ljudskih prava garantovanih najvišim pravnim standardima Saveta Evrope i Evropske Unije. Objavljivanje knjige Modela zakona o pravnoj pomoći pomogao je Švedski Helsinški Komitet za ljudska prava, a preuzet je […]

Dalje...