Pravni dokumenti

Međunarodni dokumenti za zaštitu ljudskih prava

10/05/2012

Ujedinjene nacije Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima Usvojena u Generalnoj skupštini UN, 10. decembra 1948. godine, Deklaracija predstavlja jedan od najvažnijih međunarodnih dokumenata iz oblasti ljudskih prava i osnova je mnogih drugih dokumenata iz oblasti ljudskih prava nastalih u XX veku. Datum usvajanja Deklaracije (10. decembar)   proglašen je za Međunarodni dan ljudskih prava. Povelja Ujedinjenih […]

Dalje...

Nacionalno zakonodavstvo i zaštita ljudskih prava

10/05/2012

Ustav Republike Srbije (Sl. glasnik RSbr.982006) Zakon o Zaštitniku građana (Sl. glasnik RSbr.792005 i 542007) Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. glasnik RSbr.972008 i 1042009 Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (“Sl.glasnik RS”br.120/2004) Zakon o policiji (Sl.glasnik RS”br.101/2005 i 63/2009) Zakonik o krivičnom postupku (Sl.list SFRJ br.70/01, 68/02, “Sl.glasnik RS”br.58/04, 85/05, 115/05, […]

Dalje...

Povelja o regionalnim i manjinskim jezicima

09/05/2012

1. Uvod Zaštita i promocija bogatstva i različitosti evropskog kulturnog nasleđa, danas je jedan od fundamentalnih ciljeva Saveta Evrope. Regionalni i manjinski jezici su u mnogome deo tog nasleđa. Ratifikacijom Evropske Povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima iz 1992. godine, države članice Saveta Evrope dobijaju mogućnost da potvrde svoju posvećenost zaštiti tog nasleđa. Nacrt Povelje, […]

Dalje...

Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina

09/05/2012

1. Šta je Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina? Okvirna konvencija, koja je stupila na snagu 1. februara 1998. godine, jedan je od najsveobuhvatnijih ugovora sačinjenih da štite prava pripadnika nacionalnih manjina. Potpisnice konvencije se obavezuju da će obezbediti punu i efektivnu jednakost pripadnika nacionalnih manjina u oblasti ekonomskog, socijalnog, kulturnog, političkog života i da […]

Dalje...

Nacionalno zakonodavstvo i zaštita nacionalnih manjina

06/05/2012

Ustav Republike Srbije (Službeni glasnik RS” br. 98/2006) Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina (“Sl. list SRJ”, br. 11/2002, “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja i “Sl. glasnik RS”, br. 72/2009 – dr. zakon) Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina (“Službeni glasnik RS” br. 72/2009) Službena upotreba jezika i pisma Zakon […]

Dalje...

Međunarodni dokumenti za zaštitu nacionalnih manjina

06/05/2012

Ujedinjene nacije Deklaracija UN o pravima pripadnika nacionalnih ili etničkih, verskih i jezičkih manjina (1992) Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (1966)   Savet Evrope Evropska Povelja o regionalnim i manjinskim jezicima (1992) Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina (1995)   OEBS Haške preporuke o pravu nacionalnih manjina na obrazovanje (1996) Preporuke iz Lunda […]

Dalje...

Vodič kroz parnični postupak

03/04/2012

Parnični postupak je uređen Zakonom u parničnom postupku. Ovim se postupkom sudski rešavaju sporovi iz ličnih i porodičnih odnosa, iz radnih odnosa, iz trgovačkih, imovinskopravnih i drugih građansko pravnih odnosa fizičkih i pravnih lica. Postupak može pokrenuti svako domaće i strano, fizičko ili pravno lice, a pokreće se TUŽBOM, uz koju se uvek podnose i […]

Dalje...

Vodič kroz krivični postupak

03/04/2012

1. Kojim su propisom pored Ustava Republike Srbije regulisana prava i obaveze u krivičnom postupku pred sudom ? Postupak je uređen Zakonikom o krivičnom postupku ( Sl. Glasnik RS 72/2009 ) 2. Šta je navedenim propisom obuhvaćeno? Zakonik uređuje postupak u kojem se utvrđuje krivična odgovornost i izriče kazna učiniocu krivičnog dela 3. Ko može […]

Dalje...

Vrste sudova

03/04/2012

Organizacija sudova u Republici Srbiji po Zakonu o uređenju sudova 1. Vrste sudova u Republici Srbiji Sudska vlast je jedinstvena na teritoriji Republike Srbije. Sudska vlast u Republici Srbiji pripada sudovima opšte i posebne nadležnosti. Sudovi opšte nadležnosti su osnovni sudovi, viši sudovi, apelacioni sudovi i Vrhovni kasacioni sud. Sudovi posebne nadležnosti su privredni sudovi, […]

Dalje...

Pravosnažnost sudske odluke

19/01/2007

Izvor: Paragrafnet Sporni pravni odnos među strankama, kroz sudski postupak reguliše se presudom donetom od strane nadležnih organa – sudova. Da bi u sistemu postojala pravna sigurnost neophodno je da se sporni odnosi presudom regulišu na nesumnjiv i konačan način. Stoga presuda mora da okonča spor i nedoumicu o postojanju prava koja je postojala među […]

Dalje...