Pravni dokumenti

Ljudska prava i vrednosti u zdravstvenoj zaštiti i prava i dužnosti pacijenata

18/01/2007

Izvor: Paragrafnet Narodna skupština Republike Srbije na zasedanju 28.11.2005. godine donela je tri važna zakona iz oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja i to: – Zakon o zdravstvenoj zaštiti, – Zakon o zdravstvenom osiguranju i – Zakon o komorama zdravstvenih radnika, koji su objavljeni u “Sl. glasniku RS”, br. 107/2005 od 2.12.2005. godine, a stupili […]

Dalje...

Strategija unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

14/01/2007

Polazne osnove Strategija unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Strategija), predstavlja srednjoročni plan aktivnosti svih društvenih aktera u Republici Srbiji osnažujući temelj građanskog društva kome Republika Srbija teži, a meru uspešnosti realizacije tog strateškog cilja biće moguće meriti i stepenom ispunjenja ciljeva koje ova strategija postavlja. Ciljevi Strategije ustanovljeni su […]

Dalje...

Nekoliko napomena o prirodi i razvoju ljudskih prava

12/12/2006

Izvor: www.informator.co.rs er Šeregelj Edit, predsednik Okružnog suda u Subotici Iuris praecepta sunt heac: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. Pravo nalaže: živeti časno, ne štetiti drugome, svakome dati što ono mu pripada Ulpianus, D.1.1.10   UVODNE NAPOMENE Svi smo delo prirode. Svi smo i deo prirode. Ako smo jednaki u dolasku i […]

Dalje...

Primena DNK veštačenja od strane javnog tužioca prema novom Zakoniku o krivičnom postupku

28/11/2006

Izvor: www.informator.co.rs Dragan Obradović, predsednik Okružnog suda u Valjevu                                                                       UVOD Pre šest godina naša najšira pravnička javnost prvi put je bila u prilici da se kroz stručne radove1,2 upozna sa osnovama koje su se ticale biološkog veštačenja metodom DNK otisaka kod nas. […]

Dalje...

Zakonsko regulisanje parking prostora namenjenog za osobe sa invaliditetom

28/11/2006

Izvor: www.informator.co.rs Zakonsko regulisanje parking prostora namenjenog za osobe sa invaliditetom i podizanje svesti masovne populacije o važnosti prava invalidnih lica. Lara Đorđević, viši sudijski pomoćnik Trgovinskog suda u Beogradu Vladimir Vrhovšek, viši sudijski pomoćnik Trgovinskog suda u Beogradu Kultura življenja je, u svakodnevnom životu, od velike važnosti. Svakodnevni život je sve užurbaniji, ljudi imaju […]

Dalje...

Odbacivanje nepotpisanog podneska u svetlu efikasnosti parničnog postupka

28/11/2006

Izvor: www.informator.co.rs Zoran Tanasković, advokat iz Beograda Donošenje novog Zakona o parničnom postupku (“Službeni glasnik RS”, broj 125/2004) uglavnom je inspirisano potrebom da se ovaj postupak učini efikasnijim sa gledišta zaštite subjektivnih prava fizičkih i pravnih lica. Ovakva potreba posebno je naglašena nakon potpisivanja i ratifikacije Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda […]

Dalje...

Zabrana diskriminacije po osnovu invalidnosti

27/11/2006

zvor: Paragrafnet, autor: Milica Dražić Zakonom o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom (“Sl. glasnik RS”, br. 33/2006 ), saglasno zabrani diskriminacije po osnovu fizičkog i intelektualnog invaliditeta proklamovanoj Poveljom o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama (“Sl. list SCG”, br. 6/2003), izričito se zabranjuje diskriminacija po osnovu invalidnosti, utvrđuju mehanizmi pravne zaštite osoba sa […]

Dalje...

Ljudska prava – priručnik za nastavnike

09/09/2006

Autorka: Marija Rudić Ovaj priručnik je namenjen učiteljima, nastavnicima i profesorima u osnovnim i srednjim školama i ima za cilj da pruži osnovne informacije šta su to ljudska prava prava i koliki je njihov značaj. Priručnik sadrži nekoliko radionica i predloga za razgovor u učionici koji treba da posluže podsticanju kulture ljudskih prava.   Ljudska […]

Dalje...

Ljudska prava i policija

09/09/2006

Autor: prof.dr. Bogoljub Milosavljević Svrha ovog priručnika je podizanje nivoa svesti o značaju zaštite i poštovanja osnovnih ljudskih prava i sloboda od strane policije. Priručnik je namenjen predstavnicima policije ali i ostalim akterima društvenog života ( NVO, mediji, građani, stručna javnost, i sl. ). Ljudska prava i policija

Dalje...

Ljudska prava – Uputstvo za upotrebu

09/09/2006

Odbor za građansku inicijativu, Niš Autor: Nenad Popović Knjiga je nastala kao rezultat razgovora autora knjige sa polaznicima ”Seminara o ljudskim pravima” koji je realizovan u okviru projekta Odbora za građansku inicijativu (OGI) iz Niša pod nazivom ” Jačanje nevladinog sektora u južnoj i istočnoj Srbiji”. Ljudska Prava- Uputstvo za upotrebu

Dalje...