55 zahteva NVO (organizacija-članica Koalicije za pristup pravdi i Koalicije protiv diskriminacije) novim vlastima Srbije

OSNOVNI ZAHTEVI CIVILNOG DRUŠTVA ODNOSE SE NA POTREBU DEMOKRATSKOG KONSTITUISANJA POLITIČKE ZAJEDNICE REPUBLIKE SRBIJE, ODNOSNO NA POTREBU DONOŠENJA NOVOG USTAVA REPUBLIKE SRBIJE, KAO I NA POTREBU REFORME PRAVOSUĐA. * Novelirati tekst Ustava u delu koji se odnosi na ljudska prava i to tako da se: 1.  Opšta antidiskriminaciona klauzula proširi eksplicitnim upućivanjem na ona lična…

Međunarodni dokumenti za zaštitu nacionalnih manjina

Ujedinjene nacije Deklaracija UN o pravima pripadnika nacionalnih ili etničkih, verskih i jezičkih manjina (1992) Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (1966)   Savet Evrope Evropska Povelja o regionalnim i manjinskim jezicima (1992) Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina (1995)   OEBS Haške preporuke o pravu nacionalnih manjina na obrazovanje (1996) Preporuke iz Lunda…

Dodeljene godišnje nagrade za borbu protiv diskriminacije za 2011. godinu

Koalicija protiv diskriminacije ustanovila je “Godišnju nagradu za borbu protiv diskriminacije” kao priznanje pojedincima, organizacijama, institucijama, kompanijama i medijima koji su u toku jedne godine učinili najviše napora u suzbijanju diskriminacije prema manjinskim i marginalizovanim grupama ili doprineli unapređenju jednakosti svih građana i građanki u Srbiji. O dobitnicima nagrada odlučuje Koalicija protiv diskriminacije na osnovu…