ANALIZA ISTRAŽIVANJA

Prema upitniku, od 118 ustanova koje su odgovorile, rampu ima 81 ustanova. Međutim, nisu sve rampe napravljene u skladu sa Pravilnikom, tj. u četiri od pet anketirana grada. Uz to, neke ustanove nisu upoznate sa odredbama Pravilnika što se može zaključiti iz dobijenih odgovora. Što se tiče širine vrata, tu je bilo pridržavanja odredbama Pravilnika;…

Građanski forum Novi Pazar

Građanski forum Novi Pazar je realizaciju ovog projekta otpočeo sa organizacijama koje okupljaju osobe sa invaliditetom: Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima, Društvo za cerebralnu paralizu i Međuopštinska organizacija saveza slepih i slabovidih, a kasnije se pridružila i muslimanska humanitarna organizacija „Mehamet“. Građanski forum je održao sastanke sa predstavnicima ovih organizacija na kojima je…