Podrška primeni alternativnih sankcija i mera u Republici Srbiji-Izveštaj i preporuke

Monitoringom  implementacije alternativnih  sankcija u regionu delovanja 5 viših sudova u Srbiji, pokretanjem  javnog dijaloga o prednostima alterantivnih sankcija i mera, izradom  preporuka,  Mreza odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS  želi da doprinese unapređenju i većoj primeni Alternativnih sankcija  i mera u Republici Srbiji.  Izveštaj je sačinjen na osnovu istraživačkog rada sprovedenog  tokom  2018.…

Izveštaj iz senke za eliminaciju svih oblika rasne diskriminacije

Povodom 94. sednice Komiteta za ukidanje rasne diskriminacije Ujedinjenih nacija Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS je u saradnji organizacijom za ljudska prava  Jednakost  podnela izveštaj iz senke za eliminaciju svih oblika rasne diskriminacije. Izveštaj naročitu pažnju posvećuje rasnoj diskriminaciji Roma i Romkinja, povredama prava i govoru i zločinu iz mržnje kojima su izloženi.…

Bolje razumevanje efekata alternativnih sankcija – BREAS

Odbor za ljudska prava Valjevo, kancelarija Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS u Valjevu, organizovo je 10. i 11. Novembra 2017. Godine u Vrnjačkoj Banji radionicu pod nazivom “Identifikacija  spornih situacija u radu i mogući načini rešavanja u primeni vanzavodskih mera i sankcija”. Radionica je organizovana u okviru realizacije projekta  Bolje razumevanje efekata alternativnih sankcija…

Istraživanje – Rad i efikasnost javnog tužilaštva u vezi sa krivičnim prijavama koje se odnose na povrede ljudskih prava

Publikacija  Rad i efikasnost javnog tužilaštva u vezi sa krivičnim prijavama koje se odnose na povrede ljudskih prava ima za cilj da upozna građane  s tim šta su ljudska prava, kakva je uloga javnog tužilaštva u savremenoj državi u vezi sa zaštitom ljudskih prava, te da na osnovu istraživanja koje u okviru ove publikacije objavljeno,…

Izveštaj “Primena standarda pravičnog suđenja u pravosudnom sistemu Srbije”, 2012.

Inicijativa mladih za ljudska prava (Inicijativa) je 2011. godine počela  monitoring određenih krivičnih i parničnih postupaka pred domaćim sudovima,  sa ciljem da analizira stepen primene principa pravičnog suđenja u pravosudnom sistemu Republike Srbije. Istraživačice i istraživači Inicijative su tokom 2011. godine pratili više od 30 sudskih postupaka i istraživali određene slučajeve koji su se završili…

Predstavljanje izveštaja “Primena standarda pravičnog suđenja u pravosudnom sistemu Srbije”, 2011.

Zanemarena pravda “Slučajevi predstavljeni u izveštaju svojevremeno su privukli veliku pažnju medija. Kako je ta pažnja zamrla, nije se znalo šta se dešava sa slučajevima, koliko je ljudi privedeno, kakav je tok suđenja. To je bio motiv da započnemo monitoring slučajeva koji su u vezi sa nasiljem, diskriminacijom i govorom mržnje. U izveštaju smo navodili…

Alternativni izveštaj o primeni Evropske Povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Srbiji

U saradnji sa Vojvođanskim centrom za ljudska prava (VCLJP), Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS je sačinila Alternativni izveštaj na osnovu člana 15 Evropske Povelje o regionalnim i manjinskim jezicima na osnovu drugog ciklusa praćenja juna 2010.godine. Izradu Alternativnog izveštaja je podržao Fond za otvoreno društvo u Srbiji. Tokom drugom ciklusa izveštavanja koji…