Podrška primeni alternativnih sankcija i mera u Republici Srbiji-Izveštaj i preporuke

Monitoringom  implementacije alternativnih  sankcija u regionu delovanja 5 viših sudova u Srbiji, pokretanjem  javnog dijaloga o prednostima alterantivnih sankcija i mera, izradom  preporuka,  Mreza odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS  želi da doprinese unapređenju i većoj primeni Alternativnih sankcija  i mera u Republici Srbiji.  Izveštaj je sačinjen na osnovu istraživačkog rada sprovedenog  tokom  2018.…

Zaštita privatnosti u Srbiji

Partneri za demokratske promene Srbija i Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS  realizovali su jednogodišnji projekat  „Zaštita podataka o ličnosti kao osnovno ljudsko pravo“. Period realizacije: od 1. juna 2012. do 1. juna 2013. godine Donator:  Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i USAID Program za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA).…

Praksa na polju ljudskih prava – 2011. godina

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS tokom 2011. godine,  realizovala je drugi po redu jednogodišnji projekat “Praksa na polju ljudskih prava”. Donator: Open Society Instituta iz Budimpešte U okviru realizacije ovog projekta sprovedeno je istraživanje o položaju etničkih i nacionalnih manjina, njihova pravna i socijalna zaštita u Srbiji. Istraživanjem je ispitan rad različitih…

“Poštuj različitosti – Jednakost za sve”

Projektom „Poštuj različitost-Jednakost za sve“, Mreža CHRIS želi da ojača zaštitu prava ugroženih grupa posebno osoba koje žive sa invaliditetom, da se predvide posebne budžetske linije i određeni iznosi u budžetima za 2012. godinu, u četiri grada u Srbiji, kroz pozitivan uticaj na lokalne skupštinske odbornike kako bi se počelo sa uklanjanjem arhitektonskih barijera na…

Praksa na polju ljudskih prava – 2010. godina

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS totkom 2010. godine,  realizovala je jednogodišnji projekat “Praksa na polju ljudskih prava”. U okviru realizacije ovog projekta sprovedeno je  istraživanje o problemima dalje društvene integracije Romske nacionalne manjine u Srbiji. Donator: Open Society Instituta iz Budimpešte Cilj istraživanja: 1. Monitoring kao progres pri uključivanju i poboljšanju socio-ekonomskog…

Otvoreni forum

Naziv projekta:  Otvoreni forum Trajanje projekta: 03. decembar 2009. – 03. avgust 2010. Ukupna finansijska sredstva: 1,004.200 dinara Projekat je podržan od strane Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Lokacija realizacije projekta: Novi Sad, Valjevo, Niš, Negotin, Novi Pazar, Vranje. Opis projekta:Realizacijom šest informativnih seminara, prezentacijom  Zakona…

Vladavina prava i suočavanje sa prošlošću

Donator: Odeljenje za vladavinu zakona i ljudska prava Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS – Misija u Srbiji) i Nacionalna kancelarija za saradnju sa Tribunalom u Hagu. Period realizacije: Seminar u Nišu: 19-20.02.2010. godine Seminar u Novom Pazaru:  26-28.03. 2010. godine Opis projekta: Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS zajedno sa Organizacijom…

Konferencija: “Primena Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i Evropske Povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Srbiji” – Rezultati monitoringa i preporuke sa posebnim osvrtom na obrazovanje i učešće manjina u javnom životu

Primena Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i Evropske Povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Srbiji Rezultati monitoringa i preporuke sa posebnim osvrtom na obrazovanje i učešće manjina u javnom životu 28. novembar 2009. godine, Novi Sad, Skupština  AP Vojvodine Srbija je preuzela obavezu da na osnovu, Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i…

„Otvoreni forum – Javno zastupanje reformi u vladavini zakona“

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS realizovala je petomesečni projekat “Otoveni forum-Javno zatupanje reformi u vladavini zakona”. Period realizacije: 01.12.2005 – 30.04.2006 Budžet: $9,884 Cij projekta: Javno zagovaranje za donošenje opšteg antidiskriminacionog zakona putem javnih  debata o osnovnim antidiskriminacijskim temama, kao i podizanje javne svesti o hitnoj potrebi za usklađivanjem domaćeg zakonodavstva sa…

Mreža pravne pomoći CHRIS-YUCOM

CHRIS-ova Mreža pravne pomoći koja je samo utoku 2002. godine obradila više od 800 predmeta i pružila pravnu pomoć u više od 1200 slučajeva, redefinisana je u svetlu novih okolnosti. Bilo je neophodno pronači način za efikasnije delovanje u postojećim uslovima i izgraditi model za dugotrajnije angažovanje u domenu zaštite ljudskih prava. YUCOM-ova Kancelarija pravne…

“Hoću da znam!”

Donator: USAID-DTI Period realizacije proejkta: avgust 2002. godine Mesto realizacije projekta: Odbor za ljudska prava Bor, Niš i Negotina Opis projekta: Mreža CHRIS realizovala je projekat “HOĆU DA ZNAM!” kao ciklus od devet dvadesetominutnih kviz emisija o lokalnoj samoupravi. Za pokazano znanje iz oblasti zakona o lokalnoj samoupravi, u završnoj, desetoj emisiji, gledaoci su nagrađeni…